Odd Erik Germundsson er lærerutdannet cand.mag. Han har mange års erfaring med mestringspedagogisk leksehjelp og pedagogisk forebyggende arbeid med enslige mindreårige flyktninger. Han har gitt ut flere metodehefter.

KURS:
FOREDRAG: Mer enn lekser - mestring, integrering og sosial likhet,   Du er verdifull!   Jeg klarte det