Drømmeskolen

Drømmeskolen

- en tiltaksmodell for psykisk helse og psykososialt læringsmiljø i skolen.

Drømmeskolen er utviklet av Voksne for Barn. Det er en modell for å jobbe systematisk med det psykososiale miljøet i ungdoms- og videregående skoler, ut i fra et helsefremmende perspektiv. Modellen omfatter hele skolen. Målet er å skape et læringsmiljø hvor elevene opplever å bli sett, får brukt ressursene sine og hvor den psykiske helsen til den enkelte elev fremmes.

 

 Drømmeskolen er et godt tiltak når skolen ønsker å:

  • å gi ramme og verktøy for helhetlig arbeid med det psykososiale læringsmiljøet i skolen
  • øke kompetanse hos ansatte om hvordan man kan jobbe for et godt psykososialt miljø
  • styrke relasjonen mellom elever og mellom elever og ansatte
  • styrke elevens tilhørighet, deltakelse, mestring og motivasjon
  • øke elevens motivasjon for å fullføre og bestå
  • bruke elevene som ressurser i et systematisk arbeid for å fremme et godt psykososialt læringsmiliø

 

Drømmeskolen er utviklet og utprøvd av Voksne for Barn i tett samarbeid med elever, lærere, rådgivere, skoleledere og helsesøstre. Verktøyene som brukes sikrer aktiv deltakelse og innflytelse for alle aktører. Tiltaket legger vekt på faktorer som er betydningsfulle for sosial tilhørighet og læring, og på strategier for å integrere dette i skolen som organisasjon.

Drømmeskolen har vært en del av satsningen Psykisk helse i skolen og får tilskudd fra Helsedirektoratet. HEMIL-senteret ved Universitet i Bergen gjorde en pilotevaluering i 2012 som viste positive resultater. De gjennomførte en oppfølgende evaluering av tiltaket i 2014-2016.

I 2016 bevilget Kunnskapsdepartementet midler til et omfattende prosjekt som skal prøve ut to tiltak med formål om å fremme det psykososiale læringsmiljøet og forebygge frafall i norske videregående skoler. Drømmeskolen er et av tiltakene, og Nærværsteam det andre. Parallelt med utprøvingen skal forskerteamet evaluere effekten av tiltakene. Prosjektet er et samarbeid mellom Voksne for Barn, HEMIL-senteret, Norlandsforskning og Oxford Research, og de fire fylkeskommunene Hordaland, Sogn og Fjordane, Nordland og Troms. Det er 12 nye videregående skoler i disse fylkene om skal være med i forskningsprosjektet, og har oppstart med Drømmeskolen høsten 2016. Prosjektet skal gå over tre år, og avsluttes i 2019. Du kan lese mer om dette her.

 

Vil du vite mer?

 

Du kan laste ned infohefte om Drømmeskolen her. Ønsker du å bestille trykte infohefter til din skole så send en bestilling til vfb@vfb.no. 

Dersom din skole ønsker å bruke Drømmeskolen, inngår dere en avtale med Voksne for Barn og får opplæring og veiledning sik at dere kan drive tiltaket på egen skole. Skoler som bruker Drømmeskolen, etablerer en ressursgruppe med overordnet ansvar for implementering og drift av tiltaket.

Vil du vite mer, eller snakke med noen av oss som jobber med Drømmeskolen - ta kontakt med Voksne for Barn på vfb@vfb.no eller ring 48 89 62 15.

 "Etter drømmeklassen har vi sett forandringer skje i klassene. Nå snakker alle med hverandre og henger med hverandre"