Må også sikre kronisk syke

Må også sikre kronisk syke

Pleiepengeordningen ble endret fra 1. oktober 2017. Dagens ordning ivaretar ikke barn som er kronisk syke, eller har utsikt for å bli bedre etter at pleiepengeperioden er gått ut.

Dobbelt så mange vil få pleiepenger med den nye ordningen, men for en kortere periode. Kronisk syke barn, eller barn som har lengre pleiebehov men utsikter til bedring, rammes av dette. Også disse familiene må få støtte dersom barnets helsesituasjon krever det. Voksne for Barn støtter i sin helhet representantforslag fra SVs Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen.

Vi har meddelt vårt standpunkt i brev til Arbeids og sosialkomiteen 27.10.17.

Utdrag fra representantforslaget:

Bakgrunn:

"...Stortinget har vedtatt en omlegging av den såkalte pleiepengeordningen. Den trådte i kraft 1. oktober 2017. Med endringen vil pleiepengene reduseres fra 100 pst. til 66 pst. av inntektsgrunnlaget etter ett år. Selv om endringen inneholder forbedringer, blant annet at flere omfattes enn før, og at den blir mer fleksibel, er kuttene som kommer samtidig en alvorlig trussel mot tryggheten til familier som allerede har nok å tenke på. Det bør være barnets behov for pleie og omsorg som ligger til grunn for vurderingen av og muligheten for en ny pleiepengeperiode. Økonomisk utrygghet Alvorlig syke barn som må ha døgnkontinuerlig pleie og omsorg, trenger foreldrene sine til dette. Omleggingen av pleiepengeordningen har med rette skapt mye bekymring om økonomi.

Når barn blir syke, bør fellesskapet stille opp. Syke barns behov for pleie og omsorg skal dekkes fullt ut av fellesskapet. Kronisk syke barn Et annet problem med pleiepengeordningen handler om muligheten for en ny pleiepengeperiode når tiden har gått ut. Dagens ordning ivaretar ikke barn som er alvorlig kronisk syke – kun barn med livstruende sykdom eller skade har rett på forlenget pleiepengeperiode. Men også barn som har utsikt til å bli bedre, kan ha behov for pleie og omsorg etter at pleiepengeperioden på fem år har gått ut hvis helsesituasjonen krever det. Med dagens ordning vil man kun få forlenget pleiepengeordningen om barnet (§ 9-12) «på grunn av livstruende sykdom eller skade har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Dette gjelder ikke dersom sykdommen eller skaden er varig.» Kronisk syke barn kan ha like stort behov for kontinuerlig pleie og omsorg som barn med livstruende sykdom eller skade og bør derfor også ha rett på det..."

Forslag:

A. Vedtak til lov om endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd (pleiepenger) – § 9-12

I: I lov 28. februar 1997 om folketrygd gjøres følgende endringer: § 9-12 skal lyde: Pleiepenger ytes med 100 prosent av beregningsgrunnlaget etter § 9-15 i inntil 1 300 dager per barn. For hver dag med ugradert ytelse telles én stønadsdag. Dager med gradert ytelse telles slik at den prosentvise graden det tas ut pleiepenger i løpet av en uke, trekkes fra antall stønadsdager. Når to omsorgspersoner tar ut ugradert ytelse samtidig, telles to stønadsdager. Dersom det samlede uttaket er mindre enn 200 prosent, telles antall dager forholdsmessig etter tredje ledd. Etter 1 300 stønadsdager kan pleiepenger ytes til personer som har omsorg for barn under 18 år som har en sykdom eller skade, og som har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Det gjøres unntak for aldersgrensen for mennesker med utviklingshemning. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om gradert ytelse.

II: Loven trer i kraft straks.

B. Stortinget ber regjeringen iverksette en levekårskartlegging av familier med barn som har alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelser.

Les hele representantforslaget fra SVs representanter