Sårbare barn

Sårbare barn

Svensk studie viser at skilsmissebarn som bor likt hos begge foreldrene kommer bedre ut enn de som har lite, eller ingen kontakt med den ene forelderen.

 

Den svenske studien om barn som har vokst opp med skilte foreldre er gjennomført av Chess (Center for Health Equity Studies) i Sverige, og bygger på informasjon hentet fra nasjonale registre og ulike masseundersøkelser. Slik har man kunnet hente ut data om vitnemål og utdanningsløp, arbeid og inntekt, kriminalitet, psykiske plager, misbruk og kronisk sykdom og dødelighet. De fleste dataene er standardisert i forhold til blant annet fødselsår, mors alder, foreldrenes utdanning og psykiske helse.

Rundt en halv million barn i Sverige har foreldre som ikke bor sammen. Dette tallet har økt jevnt gjennom de siste 25 årene. Ved inngangen til 1990-tallet var det bare noen få prosent barn som hadde skilte foreldre, mens det i dag gjelder rundt en firedel av alle svenske barn.

Du kan lese hele rapporten på Chess sin nettside

 

Bra å bo likt hos foreldre

Studien omfatter blant annet skoleprestasjoner for barn født mellom 1987 og 1996. I tillegg analyserer studien en undersøkelse av drøyt 800 000 menn og kvinner født i Sverige mellom 1973 og 1982 ved 30-40 års alder. Både når det gjelder skoleprestasjoner i ung alder, og generell livskvalitet ved 30-40 års alder viser studien at de som vokste opp med skilte foreldre hadde lavere utdanning, dårligere arbeidsevne, svakere økonomi og mer helseplager enn dem som hadde vokst opp med både mor og far. Studien viser også at de barna som bodde mer eller mindre likt hos mor og far etter skilsmissen, har klart seg betydelig bedre enn dem som hadde lite eller ingen kontakt med en forelder i oppveksten. Også når det gjaldt psykisk helse skåret barn som bodde likt hos begge foreldrene etter skilsmisse betydelig høyere enn dem som bodde mest eller bare hos en forelder. Hodepine og søvnproblemer var plager som gikk igjen i denne gruppen.

Tall fra 2015 viser at Sverige er det landet i verden hvor flest barn bor likt hos begge sine foreldre etter skilsmisse.

Dårligere råd

Det vanligste er at foreldre skiller lag når barna er små. Nesten halvparten av alle barn til skilte foreldre var under fem år da foreldrene flyttet fra hverandre, eller hadde aldri bodd sammen med både mor og far.

I årene fra 1990 til 2012 økte antallet skilsmisser særlig blant unge foreldre med lav utdanning.  En undersøkelse som Statistisk Sentralbyrå i Sverige har gjennomført om levekårsforhold for barn mellom 10 og 18 år, viser at barn som bodde med bare en forelder opplevde at de ikke hadde råd til det samme som kameratene. De måtte blant annet avstå fra aktiviteter på grunn av familiens økonomi. Derimot viste studien at barn som bodde vekselsvis likt hos mor og far etter skilsmisse, hadde et utgangspunkt som liknet mer på kjernefamiliens. Det gjaldt både foreldrenes utdanning og barnets økonomiske og materielle vilkår. 

Skoleprestasjoner

Barn med skilte foreldre har i gjennomsnitt et betydelig svakere utdanningsforløp enn barn som vokser opp i kjernefamilier. Studien viste at det var dobbelt så vanlig at barn av skilte foreldre gikk ut av grunnskolen uten å gå videre, sammenliknet med andre. Mellom kjønnene viste det seg å bare være marginale forskjeller.

I Sverige er det flere kvinner (57 %) enn menn (41%) som tar høyere utdanning. Mest vanlig er det for barn med høyt utdannede foreldre å ta høyere utdanning, mens det for barn av skilte foreldre er 19 prosent mindre vanlig for kvinner og 23 prosent mindre vanlig for menn. 

Arbeidsliv

I arbeidslivet viser studien små forskjeller hva angår å ha lønnet arbeid, men større forskjeller hva angår inntekt. Arbeidstakere fra familier med skilte foreldre tjente i 2012 i gjennomsnitt noen prosent mindre enn arbeidstakere vokst opp med to foreldre. Det store skillet mellom de to gruppene var knyttet til forsørgerstøtte. Nesten tre ganger så mange barn til skilte foreldre hadde i voksen alder mottatt en eller annen form for forsørgerstønad. Oppfølgingsstudien med voksne fra 30-39 år viste at det å vokse opp med bare en forelder medførte stor sannsynlighet for å bli enslig forsørger selv. Blant kvinnene var det 90 prosent mer vanlig å være enslig forsørger, mens det for menn var 22 prosent mer vanlig, sammenliknet med barn fra familier med to foreldre.

Tall fra studien viste også at det å vokse opp med en steforelder kan virke beskyttende i forhold til psykisk helse, sammenliknet med gruppen som bor med bare en forelder. 

Flere domfelte

I Sverige, som i verden generelt, er kriminalitet mer vanlig blant menn enn kvinner, og ifølge studien betydelig mer vanlig blant barn til skilte foreldre enn barn fra kjernefamilier. Det var 90 prosent mer vanlig å være dømt for et lovbrudd blant menn med skilte foreldre og dobbelt så vanlig for kvinner med skilte foreldre. Alvorlig kriminalitet og forvaring var nesten tre ganger mer vanlig blant barn av skilte, uavhengig av kjønn, enn barn fra kjernefamilier.

Oppfølgingsstudien viste også en viss risiko for tidlig død hos unge voksne fra skilsmissehjem. For unge menn var det først og fremst vold og ulykker som forårsaket tidlig død, mens det for kvinner var økt risiko for selvmord.

En tidligere svensk studie viser at barn som mister en forelder tidlig ved død og barn av skilte har mye av den samme sårbarheten. Det kan tolkes som at tilgang på to foreldre gjennom barndommen er en beskyttelsesfaktor i seg selv. Mange opplever å miste eller få dårlig kontakt med en forelder etter skilsmisse. Samtidig viser nyere svensk forskning at majoriteten av alle barn har regelmessig kontakt med begge foreldre etter skilsmisse.

Svakheter ved rapporten

En begrensing i denne studierapporten er at man ikke har fulgt noen familier over tid. Det er viktig for blant annet å kunne si noe om den følelsesmessige stemningen i hjemmet og konfliktnivået mellom foreldrene. Man vet at dette er viktige faktorer for hvordan barn klarer seg gjennom foreldrenes skilsmisse. En svakhet ved alle oppfølgingsstudier fra barn til voksen er at man undersøker konsekvenser vedrørende fortiden. De siste 10- 15 årene har andelen barn som bor likt hos sine foreldre etter skilsmisse økt betydelig. Det kommer ikke fram i denne studien, ei heller hvilken betydning det kan ha for mange unges psykiske helse i dag.

Uavhengig av denne utviklingen fastslår forskerne bak studien at barn av skilte foreldre er mer utsatte og sårbare på flere områder, sammenliknet med dem som slipper å erfare foreldrenes skilsmisse. De mener det er spesielt viktig å satse på forebygging hos barn som er svært unge når foreldrene skiller lag og hos dem som bare, eller nesten bare, bor hos en av sine foreldre gjennom oppveksten.