Med loven i hånd

Med loven i hånd

Barnekonvensjonen gir barn og unge under 18 år et særlig menneskerettighetsvern. Norske myndigheter har forpliktet seg til å sørge for at barn i Norge sikres de rettigheter som følger av konvensjonen.

Barnekonvensjonen artikkel 12 slår fast at barn som er i stand til å danne egne synspunkter, skal garanteres rett til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter i alle forhold som vedrører barnet. Barnets synspunkter skal tillegges behørig vekt i samsvar med barnets alder og modenhet. Barns rett til å bli hørt gjelder særlig i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet. Dette kan skje direkte eller gjennom en representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med saksbehandlingsreglene i nasjonal rett.

I norsk lovgivning er barns rett til å bli hørt i helsespørsmål som angår dem, sikret i pasientrettighetsloven og psykisk helsevernloven. Alle lover finnes på www.lovdata.no.