Å være en voksen for barn

Å være en voksen for barn

Voksne for Barn er en frivillig organisasjon, og vi har mange frivillige som ønsker å bruke litt av sin tid på vegne av barn og unge gjennom vår organisasjon.

Dette er engasjerte og betydningsfulle mennesker som vi er glade for - og avhengige av - å ha med oss på laget! Mange av disse frivillige har oppdrag som talsperson for barn og unge.

Voksne for Barn rekrutterer og utdanner talspersoner fra hele landet. Vi har et nettverk av ca. 250 talspersoner som på taler barn og unges sak gjennom organisasjonen på ulike måter. Vi har for eksempel talspersoner som sitter i helseforetakenes brukerutvalg, i kommunale brukerråd, er medlem av kontrollkommisjonen for barn og unge i psykisk helsevern og som deltar i ulike arbeids- og ressursgrupper i kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. Noen er aktive i lokallagene våre, andre representerer oss på stand og andre arrangementer, mens noen også er ute og formidler sin egen erfaring som bruker eller pårørende. Våre talspersoner er organisjonens ansikt utad på lokalt plan. De følger med på hva som er aktuelt ifht barn og unges psykiske helse og oppvekstvilkår. Dessuten gjør de Voksne for Barn kjent gjennom å spre informasjon og verve medlemmer.

Oppdraget som talsperson er frivillig og ulønnet. Alle talspersoner får opplæring og veiledning fra Voksne for Barn. Det forutsettes at man deltar på opplæring og oppfølgingssamlinger. Kostnader ved opplæring og oppdrag dekkes i størst mulig grad av Voksne for Barn hvis ikke kostnadene dekkes på annen måte.

For å bli talsperson sender du en søknad til Voksne for Barn. Du kan søke om å bli talsperson her

Hvem kan være talsperson?

Våre talspersoner er menn og kvinner i alle aldre fra hele landet. De har en ting felles - et brennende engasjement for barn og unge og deres psykiske helse! Grunnene til dette engasjementet kan variere. Mange har egne erfaringer med det offentlige hjelpeapparatet som bruker eller pårørende. Andre møter barn og unge i jobben sin, og ønsker å gjøre noe mer eller annet for disse barna. 

En talsperson er i stor grad det samme som en brukerrepresentant.

Mange av våre talspersoner går inn i oppdrag som brukerrepresentant.

”Med brukerrepresentant menes en som representerer brukere av tjenester. Det kan være en som selv er funksjonshemmet eller en som er pårørende til for eksempel et barn eller en som på grunn av sin funksjonshemming vanskelig kan gi uttrykk for sine meninger, eller som er ansatt eller tillitsvalgt i en av funksjonshemmedes organisasjoner.” (Fra Stortingsmelding 34 (1996-97) Resultater og erfaring fra Regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede og veien videre)

Grunnleggende prinsipper for brukerrepresentasjon

Som talsperson og brukerrepresentant representerer du Voksne for Barn. Det er viktig at det du bidrar med som brukerrepresentant er forankret i organisasjonen og i trå med organisasjonens verdier. Som talsperson og brukerrepresentant får du veiledning og oppfølging fra Voksne for Barn sentralt.

Når man skal representere på vegne av en gruppe, betyr dette at du må ha sjekket ut hva dine oppdragsgivere (gruppa du representerer) ønsker å formidle. Det er deres meninger du skal uttrykke og ikke dine egne. Du må vite hvordan du skal innhente deres budskap. Brukerrepresentanter må bruke metoder for dette som er tilpasset dem de skal representere. Voksne for Barn tilbyr opplæring i metoder for å hente fram barn og unges ønsker og meninger når de er brukere.

Hvorfor talsperson?

Det er fortsatt slik at barn og unge og deres behov og ønsker ofte er et glemt tema – i helsevesenet og i annen offentlig tjenesteyting. Dersom vi ønsker å bidra til at barn og unge skal ha en aktiv rolle i tjenesteutviklingen, er det ikke nok å sitte og vente på å bli invitert. Voksne for Barn har derfor rekruttert mennesker som kan fungere som representanter i forskjellige fora, men som også tar egne initiativ som fører til at barn og unges stemmer høres på alle nivåer. En talsperson er dermed både en som kan representere barn og unge på systemnivå, men også sette i verk egne aktiviteter som bidrar til at barn og unge høres. Vi har talspersoner rundt om i landet som på ulike måter bidrar til å sette fokus på barn og unges behov.

Opplæring av talspersoner

Alle talspersoner i Voksne for Barn deltar på opplærings- og nettverkssamlinger som organisasjonen arrangerer. Opplæringen av talspersoner fokuserer på rollen og oppdraget som talsperson.  

Opplæringen omfatter:

• Kunnskap om barn og unges psykiske helse

• Rettigheter og plikter i forhold til deltagelse og medvirkning

• Kommunikasjon og nettverksarbeid

• Presentasjonsteknikk

• Metoder for brukermedvirkning

Talspersonene blir invitert til tre samlinger à to dager hvert år. Kostnader for reise og opphold dekkes av organisasjonen.

Medvirkningsprosesser - får frem det barn og unge selv mener

For å sikre at det vi formidler er troverdig, må vi gå til kilden - barn og unge selv. Talspersonene får opplæring i å gjennomføre medvirkningsprosesser for å få kunnskap om hva barn og unge selv mener. Barn og unge med erfaring fra de temaene vi ønsker eller trenger å vite noe om, inviteres til å bidra med kunnskap og informasjon som kna brukes i utviklingsarbeid, planlegging, evaluering mm.

En medvirkningsprosess kan vare alt fra tre timer til to dager. Barn og unge arbeider i store og mindre grupper, med ulike oppdrag og øvelser som får fram deres meninger og ønsker.  Du kan lese mer om disse metodene her.

Vil du vite mer om det å være en talsperson for barn og unge, og lurer på om det kan være noe for deg?

 Ta kontakt med nasjonal programleder Karin Källsmyr, karin.kallsmyr@vfb.no, tlf 23 10 06 13, eller fagkoordinator Ina Nergård, ina.nergard@vfb.no, tlf 23 10 06 12.

Du kan søke om å bli talsperson her