Barn i Norge rapporten 2010: Rett til vern og deltakelse

Barn i Norge rapporten 2010: Rett til vern og deltakelse

Selv om barn og unges rett til vern og deltakelse er lovfestet på en rekke områder i samfunnet, er ofte virkeligheten en annen. Det er temaet for rapporten Barn i Norge 2010: Rett til vern og deltakelse som Voksne for Barn lanserte 25. oktober 2010.

 Barn i Norge rapporten 2010 tar blant annet opp:

  • Hvordan utydelig regulering av forholdet mellom frivillighet og tvang i psykisk helsevern for barn og unge under 16 år, truer barnas rettssikkerhet
  • Mangel på tilsynsførere og kontinuitet i tilsynsførerordningen i barnevernet, gjør at ordningen ikke ivaretar fosterbarns trygghet en den er ment til å gi
  • Representasjonskanaler for barn og unge i kommunene: Et spill for galleriet eller en reell medvirkningsmulighet?
  • Hensynet til barn og ungdoms behov for lekearealer i boligplanlegging og byutvikling: Til tross for lovreguleringer og enighet om at barns behov skal tas hensyn til, taper barna kampen om arealene.
  • Hvordan menneskerettighetene kan brukes som praktisk verktøy for å hindre krenkende praksis og diskriminerende lovgivning.


Rapporten kan bestilles i nettbutikken