Barnets interesser og oppgavene hjemme

Barnets interesser og oppgavene hjemme

Alle barn har godt av å ha venner og interesser utenfor hjemmet. I en familie med problemer, som for eksempel rusavhengighet, kan det være ekstra viktig at barnet har et liv og et kontaktnett utenfor hjemmet. Det kan gi barnet glede og støtte, samtidig som det utvikler barnets sosiale ferdigheter.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Tenk gjennom hvordan du kan støtte barnet ditt når det gjelder vennskapsrelasjoner og fritidsinteresser. Får barnet ditt mulighet til å være sammen med venner og til å delta i fritidsaktiviteter? Hvis det er praktiske vansker knyttet til dette, finnes det noen du kan få hjelp av, for eksempel med skyss til fritidsaktiviteter?

Noen barn velger å gi avkall på egne interesser og behov, og heller prøve å dekke forelderens behov. Eller fordi de er engstelige for å la forelderen være alene. Hvis du tror dette kan være tilfelle, ta det opp med barnet ditt, og prøv og finn løsninger.

Bryt isolasjonen

Familier med problemer har lett for å isolere seg. De voksne i familien ønsker kanskje å holde problemet skjult, og synes det er vanskelig å snakke med andre utenom hjemmet om familiære forhold.

For barn er det viktig å ha en voksen å snakke med om familieforholdene. Det er derfor en god idè å prøve og finne en voksen støtteperson for barnet, enten det er en bekjent av familien, en slektning eller en fagperson som helsesøster, støttelærer eller lignende. I mange kommuner er det mulig å få en støttekontakt gjennom sosialkontoret.

Praktiske løsninger hjemme

Det kan være både lystbetont og meningsfullt for barn å hjelpe til med husarbeid eller passe småsøsken hjemme. Men det må være på barnas premisser. Barn skal ikke få for stort ansvar. Vær oppmerksom på at barn ikke alltid greier å bedømme sine egne krefter eller konsekvenser på lang sikt. Dette gjelder også tenåringer.

Dersom barnet må avstå fra egne fritidsinteresser eller samvær med venner, har det gått for langt. Dersom ansvaret for yngre søsken blir for stort, kan dette også føre til at forholdet mellom søsknene blir dårligere.

Daglige rutiner i hjemmet, som å legge seg og stå opp til faste tider, faste måltider osv er en del av det som utgjør den grunnleggende tryggheten for barn. Dersom dere sliter med dette hjemme, og barna eller én av foreldre opplever å få for mye belastning alene, kan det være lurt å utarbeide en plan for å fordele hjemmeoppgavene. Dersom barna inngår som en del av denne planen, må de selv være innstilte på det, og få anerkjennelse for utført arbeid. Utgangspunktet for en slik samtale kan godt være at man har sett at fordelingen av oppgaver er urettferdig. Noen gjør mer enn andre.

Dersom ikke familien greier hjemmeoppgavene selv, kan man for en periode be om hjelp fra venner, familie eller det lokale hjelpeapparatet i kommunen.