Når er barn pårørende?

Når er barn pårørende?

Barn er pårørende for eksempel når de har foreldre som er psykisk syke, rusmiddelhavhengige, alvorlig somatisk syke eller skadde.

Illlustrasjonsbilde: Colourbox

Voksne for barn arbeider for at barn skal bli sett, hørt og fulgt opp når de er pårørende. At de skal gis rammer for å bli trygge voksenpersoner som mestrer livet sitt. Dette gjør vi ved å øke kunnskapen til:

Barna selv - hjelpe de å forstå at det ikke er deres skyld at foreldrenes sykdom eller rusmiddelavhengighet. Barn og ungdom skal vite at den voksnes atferd ikke er deres ansvar.
Foreldrene - hjelpe deg til å ivareta barna ditt, selv om du er syk og/eller avhengig av rus.
Fagpersoner- hjelpe de å sette seg inn i og håndtere disse barnas opplevelser og hverdag 

Du som forelder har ansvar for barna dine, og barna, er underlagt og prisgitt din omsorg og utviklingsbetingelser. Når begrepet pårørende brukes om barn, må det ikke forstås slik at barna skal ivareta dine behov. Formålet med bestemmelsen er at barna skal forbli i sin rolle som barn, og at de ikke skal påta seg voksenoppgaver når du som omsorgspersoner ikke i tilstrekkelig grad kan ivareta dine foreldrefunksjoner.

Helsepersonelloven sier noe om den plikten helsepersonell har ift å ivareta barna til foreldre som har problemer.

Helsepersonelloven § 10a

§ 10 a Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende.

 

Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade kan ha som følge av forelderens tilstand.

Helsepersonell som yter helsehjelp til pasient som nevnt i første ledd, skal søke å avklare om pasienten har mindreårige barn.

Når det er nødvendig for å ivareta barnets behov, skal helsepersonellet blant annet:

a) samtale med pasienten om barnets informasjons- eller oppfølgningsbehov og tilby informasjon og veiledning om aktuelle tiltak. Innenfor rammene av taushetsplikten skal helsepersonellet også tilby barnet

b) og andre som har omsorg for barnet, å ta del i en slik samtale innhente samtykke til å foreta oppfølging som helsepersonellet anser som hensiktsmessig

c) bidra til at barnet og personer som har omsorg for barnet, i overensstemmelse med reglene om taushetsplikt, gis informasjon om pasientens sykdomstilstand, behandling og mulighet for samvær.

Informasjonen skal gis i en form som er tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger.

Departementet kan gi forskrifter som utdyper innholdet i helsepersonellets plikter etter denne bestemmelsen.

 

Bestemmelsen omfatter både biologiske barn, adoptivbarn, stebarn og fosterbarn.