Når sykdom rammer familien

Når sykdom rammer familien

Hvert år opplever mange barn og unge at livet blir forandret fordi mamma eller pappa blir kritisk syk og innlagt i sykehus. Når begrepet pårørende brukes om barn, må det ikke forstås slik at barna skal ivareta foreldrenes behov.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Sykdom i familien rammer alle, også barna. Felles for familier som opplever krise er at foreldrenes evne til å yte den omsorgen de pleier, kan bli redusert. Dette skjer samtidig som barnas behov for omsorg kan øke, som følge av at familien gjennomgår en krise.

Når barn er pårørende i forhold til foreldres sykdom kan de være mer sårbare enn andre barn, og mer utsatt for stress og psykiske plager. Det betyr ikke det samme som at alle barn opplever belastningen slik.

Det er naturlig at du som forelder kan bli bekymret for barnet ditt når sykdom har rammet familien. Det er også helt naturlig at du ønsker å oppfylle omsorgsrollen din, selv om du har blitt syk. Det kan være at familien må få hjelp til å ivareta ting som henting og bringing, oppfølging av lekser og andre praktiske gjøremål.

 Alvorlige helseproblemer hos foreldre kan vanskeliggjøre foreldrerollen. Helsepersonellets bidrag til å dekke barnets behov for informasjon og nødvendig oppfølging, skal foregå i nært samarbeid med foreldrene.
 

 Helsepersonelloven sier:
Helsepersonell skal bidra til å dekke det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade, kan ha som følge av forelderens tilstand. Formålet med bestemmelsene er å sikre at barna blir fanget opp tidlig, og at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre i bedre stand til å mestre situasjonen når en forelder blir alvorlig syk. Videre er formålet å forebygge problemer hos barn og foreldre. Bestemmelsene gjelder både for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og private helsetjenester.