Vennskap

Vennskap

Vennskap er kilde til glede og utvikling hos barn og unge, og sosial kompetanse er en viktig nøkkel. Sosial kompetanse er en ferdighet som må øves på.


Evnen til samarbeid, ansvarsfølelse, selvkontroll, medfølelse med andre og selvhevdelse er viktige ferdigheter for å fungere godt sosialt. Selvhevdelse er viktig slik at barnet ikke blindt underkaster seg andre. Balanse er viktig også når det gjelder de andre ferdighetene. Blir barnet for eksempel for god til å samarbeidet, kan det føre til uselvstendighet, og blir det for ansvarsfull kan det lett påta seg ansvar for andre. Sosial kompetanse læres gjennom erfaring, modellering og oppmuntring og ros. Foreldrene er nøkkelpersoner og viktige rollemodeller.

Noen råd:

  • La barnet invitere med seg klassekamerater hjem.
  • Vis en inkluderende holdning, og sørg for at ingen holdes utenfor.
  • Vær påpasselig med å snakke positivt om klassekameratene.
  • Snakk om hva det vil si å være en god venn.
  • Dersom det oppstår konflikter, er det viktig å støtte barna slik at de i størst mulig grad klarer å løse situasjonen selv. Det gir barna verdifull erfaring i konflikthåndtering og forsoning.
  • Søk kontakt med foreldre i barnets vennekrets, dialog og samarbeid er et gode for alle parter.