Statsbudsjettet 2019

Statsbudsjettet 2019

Vi kan nesten daglig lese i media om behovet for kompetanse i psykisk helse for dagens ungdom, men hvor ble det av psykisk helse hos kunnskapsdepartementet?

Nåværende regjering er både opptatt av psykisk helse og av tidlig innsats. Det ser imidlertid ut til at de har vansker med å koble de to områdene der det vil få størst effekt: i skolen.

Et søk på «psykisk helse» i statsbudsjettet for kunnskapsdepartementet gir 4 treff, hvorav kun ett handler om tiltak: en plikt for skolene til å samarbeide med kommunene. Søk på «livsmestring» gir 0 treff, det samme gjør «sosial kompetanse» og «emosjonell kompetanse».

Vi kan nesten daglig lese i media om behovet for kompetanse i psykisk helse for dagens oppvoksende generasjon. Likevel er ikke dette et prioritert område i post 22 Videreutdanning for lærere og skoleledere eller i lærerspesialistordningen.

«Bedre lærere» synes bare å handle om «lærere som kan mer skolefag» og ikke lærere som er i stand til å tilrettelegge for de faktorene som gjøre at elevene tilegner seg fagene eller kommer ut av skolen med en opplevelse av at de har noe å bidra med i samfunnet.

Vi er veldig glade for den nye lærernormen og økte tilskudd til arbeid mot mobbing og for bedre læringsmiljø. Dette er en god start for å skape en skole som er psykisk helsefremmende for alle elever. Likevel vet vi at det mangler mye kompetanse ute i skolene.

Det er allerede bestemt at «folkehelse og livsmestring» skal inn som tema i alle fag i de nye lærerplanene som gjelder fra høsten 2020. Vi håper at det vil bli en massiv kompetanseheving av lærerne i statsbudsjettet for 2020. Og i mellomtiden vil vi stille følgende spørsmål: hvem skal ha ansvar for denne kompetansehevingen? Hvem har egentlig ansvar for fagfeltet psykisk helse og livsmestring i dagens skole?