Barns rettigheter styrkes

Barns rettigheter styrkes

Barns rett til medvirkning i helsetjenesten forsterkes og helsepersonell får plikt til å ivareta barn som pårørende til søsken.

Lovendringer som trådte i kraft 1. januar tydeliggjør barns rettsstilling ved bruk av helse- og omsorgstjenester.

– Vi er veldig glade for at søsken som er pårørende nå også får sine egne rettigheter. Bestemmelsene har vært for utydelige og dermed praktisert veldig forskjellig. At barn endelig skal bli sett og hørt som en selvstendig aktør i helsevesenet, er noe vi har jobbet lenge for, sier Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for Barn.

Talseth håper lovendringene kan hindre noe av den den ulikheten som barn og foreldre har opplevd frem til i dag. Hun påpeker samtidig at hvis medvirkningen skal bli reell, så må tjenestene rustes opp med tilstrekkelig kompetanse for å samtale med barn.

– Retten til medvirkning og medbestemmelse er uten innhold for det enkelte barn, om ikke medvirkningen gjennomføres på en god måte.

Barn som er pårørende er en spesielt sårbar gruppe som Voksne for Barn har arbeidet med og for siden 1990-tallet. Organisasjonen har mye kunnskap om hvordan barn påvirkes av ulike belastninger i familien.

– Disse barna står i en vanskelig livssituasjon og kan lett bli «usynlige» fordi den syke broren eller søsteren naturlig nok krever mye av familiens oppmerksomhet. Vi har heldigvis sett mange forbedringer i hvordan pårørendebarna ivaretas de senere årene, selv om det fortsatt varierer veldig, sier Talseth.

Disse lovendringene trådte i kraft 1. januar 2018:

  • Barns rett til å få informasjon og rett til å bli hørt når de får behandling, skal fremgå direkte av lovteksten.
  • Det blir innført unntak fra helsepersonells plikt til å informere foreldre når tungtveiende hensyn til barnet taler mot å informere dem. Dette kan hjelpe barn som i dag vegrer seg for å fortelle om vold og overgrep fordi de frykter straff fra foreldre. Unntaket vil gjelde uavhengig av barnet alder.
  • Barns rett til å bli hørt når andre samtykker til helsehjelp på deres vegne blir tydeliggjort. Det skal fremgå av loven at barn skal bli hørt fra de er i stand til å danne seg egne meninger om helsehjelpen. Dette skal gjelde senest fra barn fyller sju år. Når barn har fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva de mener.
  • Helsepersonell får plikt til å ivareta barn som pårørende til søsken og barn som etterlatte etter foreldre og søsken. I dag har helsepersonell plikt til å ivareta barn som pårørende til foreldre. Nå får de også plikt til å ivareta barn som er søsken til pasienter med alvorlig fysisk og psykisk sykdom, skade eller rusmiddelavhengighet. De får også plikt til å ivareta barn som etterlatte etter foreldre og søsken.  

Loven endres også slik at det fremgår direkte av lovteksten at det er tilstrekkelig at kun én forelder med foreldreansvar samtykker til vaksinasjon som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet.