Høringsuttalelser fra Voksne for Barn

Voksne for Barn er høringsinnstans for offentlige saker som gjelder barn og unge. Her kan du lese våre høringsuttalelser og skriftlige innspill.

 

DatoHva saken gjelderDokument
29.09.17Høringsuttalelse -  NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene Last ned filHøring NOU om offentlig støtte til barnefamliene.pdf(2 2 2kb)
18.02.17

Høringsinnspill til Prop. 49 L – styrket pårørendestøtte

 Last ned filHøringsinnspill til Prop. 49 L – styrket pårørendestøtte(2 2 5kb)
30.01.17Høringsuttalelse – NOU 2016: 16 Ny barnevernlov Last ned filBLD høring - Ny barnevernlov.pdf(1 4 1kb)

2016

13.12.16

 

Høringsuttalelse – forslag til endringer i barneloven og straffeloven mv: Ja til økt beskyttelse av barn

 Last ned filHøring BLDforslag endringer i barneloven mv 131216.pdf(1 1 7kb)
23.11.16Høringsnotat – Barn sin rett til medverknad og medråderett etter pasient- og brukerrettslova, helsepersonell si ivaretaking av barn som pårørande og etterlatne, diverse endringar i helsepersonellova m.m. Last ned filHøringsnotat – Barn sin rett til medverknad og medråderett etter pasient- og brukerrettslova,.pdf(1 4 9kb)
 19.10.16 Innspill til forslag til Statsbudsjettet 2017 – omprioritering av Kap. 714.79 Psykisk helse i skolen til Program for Folkehelse Kap 2.16. 
 12.04.16 Høring om Meld. St. 17 (2015-2016) Trygghet og omsorg – fosterhjems til barns beste Last ned filFelles kommentar til Meld St 17 "Trygghet og omsorg - Fosterhjem til barnets beste"(1 3 3kb)
 07.04.16Landsforeningen for Barnevernsbarn (LfB) og Barn av rusmisbrukere—BAR og Voksne for Barn sendt inn en generell kommentar til regjeringens fosterhjemsmelding "Trygghet og omsorg - Fosterhjem til barnets beste" som ble lagt frem 4. mars. Last ned filFelles kommentar til Meld St 17 "Trygghet og omsorg - Fosterhjem til barnets beste"(1 3 3kb)
2015
19.11.15

Høringssvar til forslag til endring i kvalitetsforskriften – forslag om hjemmel til å gi dispensasjon til å fravike kravene i kvalitetsforskriften i ekstraordinære situasjoner

 Last ned filBLD høring kvalitetsforskrift november 2015.pdf(1 4 4kb)
22.10.15To krav fra Voksne for Barn til årets statsbudsjett 
01.10.15To hovedbudskap til Stortingets helse- og omsorgskomite under høringen om stortingsmeldingen om fremtidens primærhelsetjeneste Last ned filHøring 1. oktober 2015 om Meld. St.26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet(2 7 7kb)
01.10.15

Høring – Reviderte retningslinjer for saksbehandling i barneverntjenesten

 Last ned filHøring – Reviderte retningslinjer for saksbehandling i barneverntjenesten(2 8 1kb)
 30.09.15La frem under høring i Stortingets familie- og kulturkomite: Søkelys på barns livsvilkår i spillavhengige familier 
29.09.15
Høring – forslag til endring i barneloven for å fremme likestilt foreldreskap
 Last ned filHøring – forslag til endring i barneloven for å fremme likestilt foreldreskap.pdf(2 3 1kb)
17.06.15

Høringssvar – Djupedalrapporten NOU 2015:2 Å høre til

Virkemidler for et trygt psykososialt miljø

Les også: Fremtidens skole må bli elevenes skole

 Last ned filHøringssvar til NOU 2015 2 Djupedalrapporten Å høre til fra Voksne for Barn.pdf(5 5 9kb)
 17.06.15Høring – forsøk med ny ansvarsfordeling i barnevernet Last ned filHøring - forsøk med ny ansvarsfordeling i barnevernet(1 4 3kb)
 28.04.15

Høring – lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

 Last ned filHøring - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen(2 5 7kb)
 03.03.15

NOU 2014:9 Ny adopsjonslov – høringsuttalelse

 Last ned filNOU 2014:9 Ny adopsjonslov – høringsuttalelse(1 6 2kb)
 16.02.15

NOU 2014: 12 Åpen og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten – høringsuttalelse

 Last ned filNOU 2014:12 Åpen og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten – høringsuttalelse(1 8 9kb)
19.12.14Brev til kulturministeren om barn av spillavhengige foreldreLast ned filBrev til kulturministeren om barn og spillavhengighet(1 6 7kb)
09.12.14Brev til helseministeren med konkrete forslag til hvordan barn som pårørendes rolle kan styrkesLast ned filBrev til helseministeren om barn som pårørende(1 6 6kb)
04.12.14

Høringsuttalelse – forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester

 Last ned filHøringsuttalelse – forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester(2 0 0kb)
26.11.14Lansering av Barn i Norge-rapporten "Når barn er pårørende". Voksne for Barn mener: Se generalsekretærens presentasjon 
15.10.14

Innspill til stortingsmeldingen om folkehelse

 Last ned filInnspill til HOD folkehelsemelding(2 5 5kb)
02.10.14Voksne for Barn foreslår at regjeringen legger fram en egen stortingsmelding om brukermedvirkning  Last ned filBrev til HOD om ny stortingsmelding.pdf(1 4 4kb)
15.09.14

Høringsuttalelse – Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Last ned filHøringsuttalelse – Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten(1 4 2kb)
18.06.14

Innspill til stortingsmelding om fremtidens primærhelsetjeneste

 

Last ned filInnspill HOD primærhelsetjeneste(2 0 6kb)
26.04.2014

Høringsuttalelse – forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson i egen barnevernssak

Last ned filHøring - tillitsperson(1 5 8kb)
30.01.2014   Sak nr: 13/10860 - Gjennomgang av kunnskaps- og kompetansesentre på helse- omsorgs-, og velferdsområdet utenfor de regionale helseforetakene. Samfunnsoppdrag. HøringLast ned filSak 13/10860(4 4 0kb)
13.12. 2013 Forslag til endringer i forskrift 18. desember 2003 nr. 1659 om fosterhjem - tilsyn med barn i fosterhjem

 Les hele høringsvaret