Barnevennlig velferdsstat

Barnevennlig velferdsstat

Livet i barnefamiliene leves annerledes i dag enn for 30 år siden. Det krever nye perspektiver og en omlegging av dagens familiepolitikk.

 • 91% av alle barn i Norge i alderen 1 – 5 år går nå i barnehage
 • Skolen er lite tilpasset at både mødre og fedre jobber og har begrenset ferie
 • Flere familier og dermed flere barn enn før lever under fattigdomsgrensa – ca 100.000 barn lever i fattige familier
 • Barn har rettigheter både til å beslutte på egne vegne og skal høres i viktige saker
 • Likestilling mellom mødre og fedre er fremdeles under press

Last ned vårt høringssvar til NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene

Barnehagers positive bidrag til barns utvikling

Utjevning av sosiale ulikheter og forebygging av de negative konsekvensene slike ulikheter kan ha for barnefamiliene, er noe alle de politiske partiene arbeider med. Strategien for å endre dette og sikre utjevning er forskjellig og virkemidlene likeså.

I Norge er barnehagedekningen høy, og vi har en enestående mulighet til å benytte barnehagen som en arena for å sikre at barn får den hjelp og støtte de trenger så tidlig som mulig. Det er derfor vesentlig at barnehager er billigst mulig, slik at lav inntekt ikke blir en hindring for benyttelse av tjenesten.

Dette betyr også at kontantstøtten må bort og heller benyttes til andre formål for overføringer til barnefamilier. Voksne for Barn mener at kontantstøtte kan gjøres om til ventestøtte til familier som venter på opptak i barnehagen. Barn trenger at vi stimulerer til bruk av barnehager og ikke at de holdes utenfor. God kvalitet og helst gratis barnehage er god barnevennlig velferdspolitikk.

 

En skole tilpasset jordbrukssamfunnet og ikke dagens familieliv

Skolen har mål som både inkluderer læring og omsorg. Her møter man alle barn og vi ønsker de skal holde ut et 13 årig skoleløp. Da må vi legge til rette for at barnas behov tilpasses det som også gagner læring.

I dag er det dårlig samsvar mellom foreldres arbeidstid og barnas tid på skolen. For at alle barn skal få et godt og likeverdig tilbud er vi avhengige av en tilpassing. Voksne for Barn forutsetter at den nye skoledagen fylles med også andre aktiviteter enn læring.

Skolemat er en forutsetning for å lære – dette handler også om utjevning. SFO er en mellomløsning som er utgått på dato og altfor dyr for mange. Dette er forhold som må endres til det bedre for å fungere som en del av en barnevennlig velferdsstat.

 

Bytte ut universelle overføringer i gratis tjenester

Nei, mener Voksne for Barn. Vi lytter til erfarne forskere i velferdsordningene våre og vil indeksregulere en universell barnetrygd til alle – som har barn 0-18 år. Om man bytter utgiftene til barnetrygd med gratis barnehage, vil dette komme familier med barn i førskolealder til gode. Vi mener at det også er kostnadskrevende å ha ungdom. Staten finansierer allerede over 85 prosent av barnehageutgiftene, og et slikt bytte vil føre til at staten sparer penger på de unges bekostning.

Voksne for Barn mener barnetrygden må beholdes som en universell overføring til alle barnefamilier og må indeksreguleres. At noen familier ikke egentlig trenger denne er en sak som berører skattleggingen etter vårt syn. Ved at barnetrygden legges til som skattbar inntekt så vil den få størst betydning for de som tjener minst. En behovsprøving vil utløse et nytt byråkrati og dette er allerede etablert omfordelingspolitikk gjennom skattlegging.

 

Barnefattigdom

Våre forslag knyttet til barnetrygd er ikke nok for barn som lever i familier med manglende tilknytning til arbeidslivet og som lever i familier med kronisk sykdom, rus, psykisk sykdom og liknende. Voksne for Barn støtter arbeidslinja – at flest må ut i arbeid, men vi vet at vi også må ha en politikk for dem som ikke har denne muligheten.

Barn som vokser opp nå og trenger å ta del i fritidsaktiviteter, være aktive og kunne omgås venner, ha tilgang på digitale plattformer som alle andre barn. Dette må sikres her og nå ved at kommunene har en aktiv integreringspolitikk og tilrettelegger slik at barn i fattige familier ikke ekskluderes sosialt på grunn av kostnader. Det holder ikke bare med statlig finansierte sommerleirer – dette må også løses lokalt. Arbeidslinja er «på-sikt-politikk» – inkluderingspolitikk tilrettelagt for barn må løses i dag. Vi har ingen tid å miste.

 

Likestilling med barn som en av partene

Vi mener barnetrygd skal utbetales likt mellom foreldrene, men fra 15 år – når barn kan bestemme over egen økonomi, bør barn få en tredjedel av barnetrygda direkte. Dette er særlig viktig i familier hvor foreldre prioriterer egne behov (rus, spillavhengighet mm) fremfor barnas basale behov. Her bør også NAV ha en mer aktiv praksis overfor familier som sliter og henvende seg direkte til barna både før og etter 15 år.

 

Voksne for Barns politikk for en barnevennlig velferdsstat:

 • Gratis barnehage til alle og kontinuerlig opptak gjennom året
 • Kontantstøtten endres til ventestøtte
 • Heldagsskole og skolemat innføres
 • SFO gjøres gratis, som en mellomløsning før heldagsskole innføres
 • Barnetrygden beholdes som en universell kontantytelse til alle barnefamilier med barn i aldren 0 – 18 år
 • Barnetrygden indeksreguleres og tas inn som skattemessig inntekt, utjevning skjer da gjennom skattepolitikken. Barnetrygden regnes ikke som inntekt for beregning av sosiale ytelser
 • Barnetrygden deles mellom mor og far frem til barnet er 15 år. Etter fylte 15 år og frem til 18 år tredeles den og barnet mottar en tredjedel direkte
 • Kommunene pålegges å ha lokale tiltak for å motvirke sosial ekskludering av barn fra fattige familier
 • NAV får et eksplisitt ansvar for å vurdere støtte til barnefamilier