En ny forståelse

En ny forståelse

Dersom vi vil vinne kampen mot mobbing må vi flytte fokuset vekk fra enkeltelever og se på skolen som helhet. Det er på tide med en ny forståelse av mobbing.

Forrige uke kunne vi lese at mobbetallene har økt betraktelig i 2017, på tross av innsatsen som er gjort på feltet (Aftenposten, 2017). Det refereres til at høye tall kan skyldes økt aktivitetsplikt i skolen, men det unnskylder ikke at over 50 000 barn gruer seg til å gå på skolen.

Det er innført mange gode tiltak i skolen de siste årene, i form av fokus på elevenes psykososiale miljø, større krav om meldeplikt og gode handlingsplaner når mobbesaker oppstår. Det er også betryggende å se at innsatsen nå også rettes mot å verne barnehagebarn mot mobbing. Satsingen på helsepolitikk er bra, men hva kan vi fokusere på videre i tiden som kommer?

Vår nye kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner (H), påpeker at han vil søke etter hva som gir resultater og hva som preger de skolene som lykkes i kampen mot mobbing. I 13 år har Voksne for Barn utviklet og driftet landets største skoleprogram i livsmestring, Zippys venner. Her jobber vi med konkrete mestringsstrategier og kommunikasjon for hele barnegruppen alt fra 1. trinn. Effektevalueringen viser tydelig at det å gi elevene slik kunnskap bedrer klassemiljøet, øker elevenes sosiale kompetanse og ikke minst – reduserer mobbingen. Vi mener derfor det er på høy tid med en ny forståelse av mobbing.

Kulturer mobber, ikke enkeltelever

I dag legger man ofte til grunn at årsaken til at noen mobber eller blir et offer for mobbing finnes hos den enkelte elev, og tiltak iverksettes deretter. Nyere forskning viser derimot at mobbing er langt mer komplekst enn dette.

Redselen for å stå alene og behovet for å være en del av et felleskap er viktig for alle barn og unge, og de sosiale sammenhenger vi er en del av er med på å forme oss, og vår identitet. Men behovet for å være en del av fellesskapet kan også føre til at barn og unge tar uheldige valg i samspill med andre for å sikre at de selv ikke havner utenfor.

Mobbing handler derfor ikke ene og alene om enkeltelever, men om gruppen som helhet. Det er det systemet du innretter deg etter, de verdiene som gjelder, det du gjør for å være med som avgjør om en mobbekultur får utvikle seg. En utrygg barnegruppe er derfor ekstra utsatt. Mobbing er ikke kun et resultat av enkeltelevers atferd, men voksne som ikke har kompetanse, eller har lagt nok vekt på å skape en positiv og inkluderende kultur i klassen og på skolen.

Vi må derfor dreie fokuset fra enkeltelever til skolen som helhet, og vurdere hver enkelt elevs handling som mer kompleks. Vi må se den enkelte elev som et resultat av samspill med andre elever. Vi må også forstå elevers handlinger som et resultat av andre sosiale og kontekstuelle påvirkningsfaktorer i samfunnet og på skolen.

Tidlig innsats

Elevundersøkelsen (2017) viser resultater fra 5. klasse til siste året på videregående, men innsatsen bør settes inn mye tidligere enn dette. Altså før mobbing blir synlig og alt har gjort mye skade.

I Zippys venner jobbes det med konkrete mestringsstrategier og kommunikasjon for hele klassen. Historier om følelser, rollespill, tegning, løsningskort og andre aktiviteter sammen med metoder for å fremme god dialog og relasjon, er med på å styrke barns evne til å mestre dagliglivets utfordringer. Mange vet at helsefremmende strategier fungerer, men mangler konkrete verktøy og metoder for å benytte det i skolehverdagen.

At livsmestring nå skal inn i de nye læreplanene er en gylden mulighet til å forebygge mobbing, men det avhenger av at det implementeres på en god måte, og at det blir gjort en innsats for å heve lærernes kompetanse, også på dette feltet.

 

Les også: Store mangler i ny læreplan

 

De voksnes ansvar

Skal vi vinne kampen mot mobbingen krever det et tverrfaglig samarbeid, der ulike arenaer som skole, hjem og lokalmiljøet har en samordnet tilnærming til mobbing.

Ved å arbeide for vennskap vil man få et annet fokus enn man gjør ved å vektlegge ordet mobbing. Ved å gi elevene kunnskap om følelser og kommunikasjon, vil vi kunne bedre klassemiljøet og støtten overfor hverandre. Vi bør ha en mer ressursorientert tilnærming som fokuserer på hele elevgruppa, og elevene må selv delta aktivt i alle prosesser for å engasjere seg i arbeidet.

Selv om barna eier problemene, så må vi som voksne legge til rette for at sunne valg blir enkle valg for elevene. Vi som voksne må derfor tenke over ordene vi bruker og hva vi velger å gi oppmerksomhet. Mange barn vet mer om hvordan man mobber enn hvordan man inkluderer, rett og slett fordi det har vært snakket mer om hva man ikke skal gjøre enn hva man faktisk skal gjøre. En slik måte å jobbe på krever mer kunnskap og endring hos oss som voksne, og vi må gå foran som gode rollemodeller. Selv om mobbing er barnas problem, er det alltid vi voksne som har ansvaret.

 

Zippys venner: 

I Zippys venner jobber vi med livsmestring alt fra 1.-4. trinn med fokus på sosial og emosjonell kompetanse. Programmet er effektevaluert med funn som viser at klasser som har jobbet med å mestre dagligdagse utfordringer har:

- Flere positive mestringsstrategier

- Bedre sosiale ferdigheter

- Bedre klassemiljø

- Mindre mobbing

- Bedre faglig fungering

Les mer om Zippys venner