Talspersoner

Talspersoner

Voksne for Barn har talspersoner som kan fungere som brukerrepresentanter og en som taler barn og unges sak, når barn og unges interesser skal ivaretas.

Voksne for Barn har et nettverk med ca. 250 talspersoner over hele landet. Talspersonene har ulik bakgrunn og erfaring: De fleste har egne erfaringer som brukere av offentlige tjenester innen oppvekst- og psykisk helse-området. Mange er, eller har vært, pårørende til barn eller ungdom med psykiske problemer. Andre er fagpersoner som jobber med barn og unge.

Talspersonene kan blant annet representere barn og unge i:

  • brukerutvalg i helseforetak
  • brukerråd i kommunene
  • kontrollkommisjoner for psykisk helsevern for barn og unge
  • referanse- og ressursgrupper på lokalt, regionalt og statlig nivå
  • arbeidsgrupper når plan for barn og unges psykiske helse skal utarbeides

Her kan du lese mer om våre talspersoner

Talspersonene kan også bidra til å legge til rette eller gjennomføre medvirkningsprosesser med barn og unge, for å få frem deres erfaringer, kunnskap og meninger. Det er nyttig i forbindelse med tjenesteutvikling, planlegging eller evaluering.

Talspersonene får opplæring og veiledning fra Voksne for Barn. Ved å benytte våre talspersoner sikres barn og unges rett til brukermedvirkning på en god måte.

Kontaktpersoner: Ina Nergård                                                                                           
 Karin Källsmyr