Informasjon på personalmøtet/foreldremøtet

Ønsker å starte opp samtalegrupper for skilsmissebarnved skolen. Vet at disse barna ikke nødvendigvis har større problemer enn andre barn, men at noen har det vanskelig og strever med å bli fortrolig med at mor og far ikke bor sammen lenger.

Bakgrunn for tiltaket

  • Stor skilsmissefrekvens, nær 50 % av inngåtte ekteskap.
  • Vet at flere av skilsmissebarna sliter med depresjon, angst og dårlig selvbilde, og at flere av disse barna kommer borti rus og kriminalitet enn andre barn. (Undersøkelse gjort ved universitetet i Bergen 2000, 5000 barn, Dan Olwaeus).
  • På skolen vil lærere oppleve mange av disse barna som ukonsentrerte i undervisningen, og ofte hemmet i sosiale ferdigheter.
  • I følge Sommerchild og Grøholt er et samlivsbrudd en av de mest belastende livshendelser som kan ramme en familie. Både voksne og barn får en økt forekomst av psykosomatiske lidelser. (Grøholt, B., Sommerchild, H., Garløv, I. (2008). Lærebok i barnepsykiatri. Oslo: Universitetsforlaget)

Forebyggende tiltak der barna får anledning til å bli kjent med at andre barn opplever/har opplevd noe av det samme, og hvor de kan få fortelle litt om egne erfaringer. Vil bruke gjenkjennende historier (evt. vise boka om Even) og ha dette som utgangspunkt for samtale i gruppen. Temaer som blir behandlet er selve samlivsbruddet og tiden etterpå, samværsordninger, nye kjærester, nye søsken og innvirkning på skole og fritid.

Gruppene er godt utprøvd i mange kommuner (se oversikt på vfb.no/skilsmissegrupper) over flere år, med god respons både fra elever og foreldre. Tilbudet har vært mye omtalt i media (vis gjerne avisutklipp som kan hentes opp fra nettet ved å google PIS eller samtalegrupper for skilsmissebarn), og er også beskrevet i barnelitteraturen (“Koppen med skår i” av Eli Rygg). Barna føler at de her har et fristed hvor de slipper å føle noen lojalitetskonflikt, og foreldrene synes de blir flinkere til å ta opp ting som kan være vanskelig hjemme.

Alle i gruppen har taushetsplikt, og erfaringen viser at etter grundig gjennomgang av dette på første møte, er dette noe ungene respekterer og opplever en trygghet med.

Alle som er med vil få tilbud om individuelle samtaler hvis behov.

Det vil bli sendt ut skriftlig informasjon med svarslipp til foreldre med barn dette tilbudet er aktuelt for, og både barn og foreldre må ønske å benytte seg av tilbudet.

Et annerledes skoletilbud

Gruppene vil foregå i skoletiden, en skoletime pr. uke over seks ganger i tillegg til en oppfølgingsgang noen uker senere slik at elevene ikke slippes helt med en gang. En skoletime er gjerne lenge nok for barneskoleelever å konsentrere seg om et tema som for noen kan være vanskelig å snakke om. Det vil være to ledere, en fra skolen (hvis mulig) og en fra skolehelsetjenesten. Vårt håp er at elevene vil være bedre rustet for læring etter å ha lagt fra seg noe av det som er vanskelig i hverdagen på gruppemøtene.

En vanlig innvending mot slike grupper er frykt forstigmatisering, men erfaringen er heller motsatt: klassekameratene lurer på om ikke de kan få være med i gruppe også. Barna opplever det som et hyggelig sted å være, og er fornøyde når de kommer tilbake til klasserommet