Familie og oppvekst

Ungdommene som står i et utenforskap har oftere vokst opp med negative situasjoner i familien. For dem som har vokst opp med lavinntekt er situasjonen mer alvorlig enn for dem som vokste opp med normalinntekt.

Unge i utenforskap som har vokst opp med lav inntekt i familien ser ut til å ha mer turbulente forhold på hjemmebane enn hva andre ungdom i utenforskap har. Under halvparten oppgir at de har hatt en oppvekst preget av normalitet.

Noen av deltakerne har tidlig måttet bli voksne og har tatt mer ansvar hjemme. Flere forteller om ansvar for søsken, også for at de ikke skal mase på foreldre om ting som koster penger. Fra hva intervjuobjektene forteller kan det se ut til at ungdom med yngre søsken, som gjerne har tatt mye av dette ansvaret, har et mer anstrengt forhold til foreldrene også i tidlig voksenalder enn hva yngre søsken har.

I forrige delrapport så vi at andelen som oppgir å ha vært utsatt for omsorgssvikt er langt høyere blant ungdom som står i et objektivt utenforskap (14 prosent), enn hva som har vært definert innen forskning på feltet (8 prosent). Ser vi på gruppen unge i utenforskap som var vokst opp med dårlig råd, øker tallet til hele 17 prosent.

Samtidig ser det ut til at foreldrene til ungdommene som har vokst opp med lavinntekt i større grad er klar over den vanskelige situasjonen ungdommene står i, og tar mer initiativ til å snakke om det, enn hva foreldrene til unge i utenforskap med andre utfordringer gjør. Over halvparten av foreldrene med dårlig økonomi har også forsøkt å lette situasjonen til barna sine.