Skjult eller åpent

Unge i utenforskap som vokser opp i økonomisk utsatthet ser ut til å bære en dobbelt byrde ved at de både forsøker å skjule familiens situasjon overfor omverdenen, og konsekvensene dette får overfor foreldrene sine.

Foto: iStock

Unge som har vokst opp med lavinntekt prøver oftere å holde utenforskapet sitt skjult for foreldre og andre tillitspersoner, enn hva andre unge som står i utenforskap gjør. På mange måter kan det se ut til at andre årsaker til utenforskap er lettere å snakke om, og i noen tilfeller vanskeligere å skjule, enn hva familiens økonomiske situasjon, og konsekvensene av den er.

Senere i rapporten vil vi se at ungdom som er vokst opp med vedvarende lavinntekt også kjenner på skam i større grad enn andre unge som står i utenforskap. Dette er sannsynligvis også en medvirkende årsak til at de i større grad holder situasjonen sin skjult.

Av ungdommene som er intervjuet forteller de aller fleste at de unngår å være med på aktiviteter som koster penger sammen med jevnaldrende, men få er åpne om årsaken. Samtidig unngår de å fortelle foreldre at de faller utenfor fellesskapet av økonomiske årsaker. Enten for å ikke gi foreldrene dårlig samvittighet, eller fordi de ikke har tro på at det vil løse noe.

Flere av respondentene forteller at de ikke aktivt har forsøkt å skjule situasjonen sin overfor voksne utenfor familien, men at det ikke har vært noen som har tatt det opp med dem, selv om det i mange tilfeller har vært åpenbart at familiens økonomiske situasjon har vært utfordrende. Flere reflekterer rundt dette, og lurer på hvorfor ingen sa noe.