Gode oppvekstvilkår som forebyggende tiltak

Gode oppvekstvilkår som forebyggende tiltak

Forebygging av utenforskap, radikalisering og voldelig ekstremisme handler om å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge.

Dette vet vi fra forskning på og arbeid med unge i faresonen. Erfaringsvis vet vi også at foreldrestøtte er et svært viktig forebyggende tiltak. 

Voksne for Barn har utviklet flere tjenester, kurs og tiltak for å bevisstgjøre og styrke foreldre og fremme barneperspektivet. Vi har også drevet programmet EXIT-programmet rettet mot avradikalisering av høyreekstreme. Se også vår foreldrequiz for foreldre som er bekymret for om deres barn er på vei inn i voldelig ekstremisme.

Krysskulturelle barn og unge

Barn som kommer fra familier med migrasjonshistorie og som har tilknytning til flere kulturer kan være spesielt sårbare for påvirkning fra potensielt skadelige miljøer. De har ofte en sterk identitetssøken. De kan også oppleve manglende forståelse for sine problemstillinger og ferdigheter.

Veileder for foreldre og andre voksne

Nå har vi, med bidrag fra FLEXid, RVTS Vest og SaLTo, utviklet en veileder for foreldre om hvordan tematisere og styrke tilhørighet hos barn og unge som vokser opp med flere kulturer.

Veilederen foreligger i hefteform, og kan bestilles fra Voksne for Barn. Den kan også lastes ned. Den er foreløpig oversatt til, og skal oversettes til flere språk. Målgruppen er foreldre, men den kan også være aktuell å bruke for fagfolk som arbeider med foreldre, familier og unge.

Heftet tar opp noen sentrale temaer å reflektere rundt og snakke om rundt en krysskulturell oppvekst. Intensjonen med heftet er å tilby et redskap i arbeidet med å styrke de unge, anerkjenne det som kan være vanskelig og bevisstgjøre både dem og voksne rundt dem om deres mange ressurser og ferdigheter. Arbeidet med å normalisere en oppvekst med migrasjon og flerkultur som rammebetingelse er noe av det viktigste vi som foreldre og samfunn kan gjøre i vår tid.

Selv om dette heftet handler spesielt om å forebygge utenforskap blant unge med tilknytning til flere kulturer, så kan innholdet også være relevant for andre barn som strever med tilhørighet. For eksempel barn som flytter mellom byer eller familier under oppveksten, barn og unge som lever under fattigdomsgrensen eller med psykisk syke familiemedlemmer.