Status 2020

Konsekvensene av utenforskap er mange. Voksne for Barn har siden oppstarten i 1960 satt søkelys på hvordan det påvirker både det enkelte barn og samfunnet. Det vil vi fortsette med.

Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn

I 2020 skulle Voksne for Barn feire 60-årsdagen med en stor jubileumskonferanse. Slik gikk det ikke. Verden ble rammet av Covid 19-pandemien og Norge opplevde de mest inngripende tiltak i fredstid. Mange mistet jobben eller ble permittert, alle som kunne ble henvist til hjemmekontor og skoler og barnehager ble stengt. Nå fikk vi bekreftet hvor utrolig viktige skolene, barnehagene og barnevernsinstitusjonene er som arenaer for barn og unges oppvekstvilkår og psykiske helse. Vi ble en viktig erfaring rikere i forhold til hvordan vi ser, lytter og legger det rette for livsmestring hos hvert eneste barn og ungdom og dette er en erfaring vi i Voksne for Barn skal ta med oss i det videre arbeidet.

Digitale foredrag

Voksne for Barn har alltid vært opptatt av opplysningsvirksomhet rettet mot foreldre, lærere og ansatte i tjenestene. Der vi før brukte brosjyrer og telefon har nye kanaler som sosiale medier, nettsider og nyhetsbrev tatt over. Konsekvensen er at vi når ut til flere og kunnskapen treffer mer målrettet når den er tilgjengelig for alle. Toveis-kommunikasjon gjør også at vi får mange innspill på hvilke utfordringer familier står i og vi ser nye muligheter for både å engasjere oss som organisasjon og få med andre. Dette halvåret, hvor vi ikke har hatt muligheter for å møte hverandre har vi satset på digitale foredrag rettet både mot foreldre, lærere og ansatte i tjenestene. Vi ser at vi når flere enn noen gang og dette er en måte å spre kunnskap vi vil fortsette med, også etter at samfunnet gradvis åpnes opp igjen.

Barn med spesielle behov

Samfunnsutviklingen og endrede familieliv gir stadig nye utfordringer, og erfaringer fra egen oppvekst oppleves ofte utilstrekkelig i dagens foreldrerolle. Tilbudene gjennom 2000-tallet favner alle foreldre, også de som har ekstra utfordringer på grunn av egen eller barnets sykdom, rus eller sosioøkonomiske forhold. Fremdeles er det foreldre til barn med ulike spesielle behov som opplever at de ikke har noe sted de får hjelp. De samme utfordringene som var bakgrunnen for organisasjonens etablering gjelder fortsatt den dag i dag. Foreldre til barn som utsettes for mobbing er et eksempel på dette:

Å oppleve utenforskap og mobbing er noe av det mest alvorlige barn og unge opplever. Derfor vil vi fortsette å jobbe for mer og bedre informasjon til foreldre med barn som opplever mobbing, og legge til rette for erfaringsutveksling og gjensidig støtte hos foreldre i samme situasjon.

Rustet til å mestre

Konsekvensene av utenforskap er mange. Voksne for Barn har siden oppstarten i 1960 satt søkelys på hvordan det påvirker både det enkelte barn og samfunnet. Selv om de aller fleste barn og unge forteller at de har det bra, at de trives med skole, venner og familie, så er det fremdeles altfor mange barn som opplever å stå utenfor fellesskapet. Som organisasjon er vi gjennom våre skoletiltak og våre programmer opptatt av at alle barn og unge skal ha det bra. At de blir rustet til å mestre livets små og store utfordringer. Men aller mest skal vi være til stede for de mest sårbare og gi en stemme til de som ikke blir hørt.

Det er et løfte vi gir til alle dere vi har jobbet sammen med disse 60 årene og til alle barn og unge som fortsatt fortjener vår innsats. Alle barn skal med!