Pilotstudie om forebygging av mobbing

6 % av norske elever oppgir at de blir mobbet og utestengt. Voksne for Barn tester for tiden ut et nytt tilbud kalt «Supportgrupper i skolen». Det er et tiltak for inkludering og forebygging av mobbing.

(Foto: Colourbox.com)

Supportgrupper i skolen skal bidra til å gi disse elevene rask hjelp gjennom metodikk hvor medelever styrker og støtter den utsatte eleven.

– Oppmerksomheten rettes mot det som kan styrke og beskytte den som har vært utsatt for mobbing eller av ulike grunner ikke har det bra på skolen. Man snakker om hva man bidra med for at eleven skal få det bedre, sier Nina Grindheim, fagkoordinator i Voksne for Barn.

Velger selv

Målgruppen er elever på 5.–7. trinn som opplever utestenging eller mobbing, og jevnaldrende (5–7 elever) som inviteres til å delta i en supportgruppe for å styrke medeleven. Den utsatte eleven velger selv ut elevene de ønsker å ha med.

– Supportgruppen møtes ukentlig sammen med en ansvarlig voksen, det kan være sosiallærer, lærer eller helsesykepleier. Denne forteller elevene at han har et spesielt ansvar for at alle har det bra på skolen, og inviterer på vegne av eleven, forklarer Grindheim.

Det presiseres at det er de voksnes ansvar å forebygge mobbing i skolen, men at de som elever kan være med og hjelpe til. Det viktige er å vekke empati for hvordan andre kan oppleve skolehverdagen og gi deltakerne en opplevelse at deres bidrag har betydning.

Den utsatte eleven er ikke med på møtene med supportgruppen, men har ukentlige møter med den voksne. Gjennom disse oppfølgingssamtalene sikres det at supportgruppen bidrar positivt, og at eleven opplever en forandring til det bedre.

– Erfaringsmessig har man tre til fem møter med supportelevene for å sikre at den utsatte eleven har fått det bedre og at endringene har «satt seg», sier Grindheim.

Det er frivillig å delta og det er på forhånd godkjent av foreldrene at dette er et lavterskeltilbud elevene kan bli med i for å skape et inkluderende miljø for alle på skolen.

Lovende studie

Høsten 2020 startet pilotstudien ved fem skoler. Disse har i løpet av høsten prøvd ut tiltaket og melder allerede om lovende resultater:

– Supportgruppa vedvarte i tre uker, og det var en markant endring. Eleven opplevde at det ble veldig mye bedre. Det har blitt så bra at vi nå er i ferd med å avvikle aktivitetsplanen. Det aller flotteste med tiltaket var at «krenkeren» virkelig følte at han bidro til noe positivt. Han fikk mye mer ros enn tidligere og endret atferd. Han er nå mye lettere å nå inn til i samtaler, og skolen ser at han tar en positiv lederrolle. Dette verktøyet bidrar derfor til at han, og flere med ham, får nye strategier.

Barn velger atferden som er tryggest, og nå er det tydelig at det å være omsorgsfull og inkluderende har blitt en positiv rolle og noe han mestrer.

Lærer ved Osloskole

Prosjektet er finansiert av Partnerskap mot mobbing og Kavlifondet, og det er OsloMet som gjennomfører evalueringen av piloten i Norge.

Metoden er utviklet av Sue Young fra Hull i England, hvor den har hatt god effekt. Det samme gjelder i Sverige.

Relatert

Ungdom om pandemien

Ungdom sine egne beskrivelser av hvordan det er å leve med restriksjoner bekrefter at det virkelig er grunn til bekymring.

Les om Ungdom om pandemien

Eksklusiv medlemsportal

Voksne for Barn har en egen portal for våre medlemmer. Her finnes metoder og verktøy, tips og triks, og sist, men ikke minst, flere av våre digitale foredrag.

Les om Eksklusiv medlemsportal

Aktivitetskort for små barn

Lek er både viktig og gøy. Vi har enkle forslag til aktiviteter du kan gjøre sammen med barn i alderen 3–5 år. De passer like fint å gjøre sammen med ett barn, en gruppe barn eller sammen med alle i familien.

Les om Aktivitetskort for små barn

Spør mer!

10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse. Tema i 2020 er «Spør mer!». Psykisk helse er viktigere enn noen gang. Vi er alle berørt av koronapandemien og den påvirker også vår psykiske helse. Vi håper at mange, og særlig i år, prioriterer å spørre barn og unge om hvordan de har det.

Les om Spør mer!

Spill for livsmestring

I forbindelse med lanseringen av skoleprogrammet Passport – livsmestring i skolen har Voksne for Barn laget et digitalt spill – Dragevandring. Klassen må sammen finne mestringsstrategier for å komme i mål.

Les om Spill for livsmestring

Livsmestring for 5. og 6. klassinger

Voksne for Barn lanserer nå «Passport – livsmestring i skolen» for mellomtrinnet på barneskolen. Målet er å trene elevene i ferdigheter som handler om å ta ansvarlige livsvalg, mestre hverdagen, og delta aktivt i ulike arenaer i samfunnet.

Les om Livsmestring for 5. og 6. klassinger