Pilotstudie om forebygging av mobbing

6 % av norske elever oppgir at de blir mobbet og utestengt. Voksne for Barn tester for tiden ut et nytt tilbud kalt «Supportgrupper i skolen». Det er et tiltak for inkludering og forebygging av mobbing.

(Foto: Colourbox.com)

Supportgrupper i skolen skal bidra til å gi disse elevene rask hjelp gjennom metodikk hvor medelever styrker og støtter den utsatte eleven.

– Oppmerksomheten rettes mot det som kan styrke og beskytte den som har vært utsatt for mobbing eller av ulike grunner ikke har det bra på skolen. Man snakker om hva man bidra med for at eleven skal få det bedre, sier Nina Grindheim, fagkoordinator i Voksne for Barn.

Velger selv

Målgruppen er elever på 5.–7. trinn som opplever utestenging eller mobbing, og jevnaldrende (5–7 elever) som inviteres til å delta i en supportgruppe for å styrke medeleven. Den utsatte eleven velger selv ut elevene de ønsker å ha med.

– Supportgruppen møtes ukentlig sammen med en ansvarlig voksen, det kan være sosiallærer, lærer eller helsesykepleier. Denne forteller elevene at han har et spesielt ansvar for at alle har det bra på skolen, og inviterer på vegne av eleven, forklarer Grindheim.

Det presiseres at det er de voksnes ansvar å forebygge mobbing i skolen, men at de som elever kan være med og hjelpe til. Det viktige er å vekke empati for hvordan andre kan oppleve skolehverdagen og gi deltakerne en opplevelse at deres bidrag har betydning.

Den utsatte eleven er ikke med på møtene med supportgruppen, men har ukentlige møter med den voksne. Gjennom disse oppfølgingssamtalene sikres det at supportgruppen bidrar positivt, og at eleven opplever en forandring til det bedre.

– Erfaringsmessig har man tre til fem møter med supportelevene for å sikre at den utsatte eleven har fått det bedre og at endringene har «satt seg», sier Grindheim.

Det er frivillig å delta og det er på forhånd godkjent av foreldrene at dette er et lavterskeltilbud elevene kan bli med i for å skape et inkluderende miljø for alle på skolen.

Lovende studie

Høsten 2020 startet pilotstudien ved sju skoler. Disse har i løpet av 2022 prøvd ut tiltaket og melder allerede om lovende resultater:

– Supportgruppa vedvarte i tre uker, og det var en markant endring. Eleven opplevde at det ble veldig mye bedre. Det har blitt så bra at vi nå er i ferd med å avvikle aktivitetsplanen. Det aller flotteste med tiltaket var at «krenkeren» virkelig følte at han bidro til noe positivt. Han fikk mye mer ros enn tidligere og endret atferd. Han er nå mye lettere å nå inn til i samtaler, og skolen ser at han tar en positiv lederrolle. Dette verktøyet bidrar derfor til at han, og flere med ham, får nye strategier.

Ytterligere sju skoler startet opp høsten 2022.

Barn velger atferden som er tryggest, og nå er det tydelig at det å være omsorgsfull og inkluderende har blitt en positiv rolle og noe han mestrer.

Lærer ved Osloskole

Det er publisert to kvalitative artikler fra studien:

Det er lovende resultater fra den kvantitative forskningen, og dette vil publiseres i løpet av våren 2023.

Prosjektet er finansiert av Partnerskap mot mobbing, Anthonstiftelsen og Kavlifondet, og det er OsloMet som gjennomfører evalueringen av piloten i Norge.

Metoden er utviklet av Sue Young fra Hull i England, hvor den har hatt god effekt. Det samme gjelder i Sverige.

Vil du har mer info om «Supportgrupper i skolen», ta kontakt med Nina Grindheim.