Livsmestring i skolen for barn med spesielle behov

Livsmestring i skolen for barn med spesielle behov

Hvordan ivaretas barn med spesielle behov i den nasjonale satsingen på å fremme alle barns psykiske helse, og et godt psykososialt miljø?

Nasjonal satsing på psykisk helse i skolen har hatt som mål å fremme alle barns psykiske helse og å bidra til et godt psykososialt miljø. Allikevel har det har vært lite fokus på hvordan barn med spesielle behov ivaretas.

Med utgangspunkt i livsmestringsprogrammet Zippys venner har Voksne for Barn, Statped og Regionalt kompetansesenter for Autisme, ADHD, Tourettes og Narkolepsi- RKT siden 2016 sett på hvordan tiltak tilrettelegges for barn med spesielle behov. Vi har også sett nærmere på hva lærere og andre ansatte i skolen trenger for å bedre inkludere disse barna.

Oppmerksomhet rundt barn med spesielle behov og psykisk helse

Det å lære om og kunne håndtere egne følelser er viktig del av en god psykisk helse. Ofte kan uhåndterbare følelser være mye av grunnen til at det er vanskelig å lære, omgås andre og være edel av et felleskap.

Ved å trene på følelseshåndtering i ulike situasjoner og øve på å finne gode mestringsstrategier, kan positiv deltagelse i felleskap med andre øves opp. Dette krever systematisk repetisjon av ulike temaer og ferdigheter.

Nasjonal satsning på psykisk helse i skolen har hatt som mål å fremme alle barns psykiske helse og bidra til et godt psykososialt miljø, men det har vært lite fokus på hvordan barn med spesielle behov ivaretas. I hvilken grad tilrettelegges tiltak som skal fremme alle elevers psykiske helse for barn med spesielle behov?

Statped og OUS tok i 2016 kontakt med Voksne for Barn fordi de ønsket å se nærmere på hvordan livsmestringsprogrammet Zippys venner inkluderte deres målgruppe. Voksne for Barn har ønsket å prioritere barn med spesielle behov og hadde allerede ferdigutviklet tilpasset materiell for denne gruppen. Prosjektet ble etablert, og gjennomført i perioden 2016–2018.

Et hovedspørsmål har vært i hvilken grad det tilrettelegges for bruk av tilpassede aktiviteter og andr justeringer spesielt for denne målgruppen. VfB, Statped og RKT arrangerte erfaringssamlinger for tverrfaglige sammensatte grupper våren 2017. Målet var å gjøre suppleringsmateriellet kjent og få nærmere kjennskap til erfaringer med tilpasninger for elever med ulike spesielle behov uavhengig av diagnose.

Temaet vakte stor interesse, og RKT, Statped og Voksne for Barn turnerte sammen rundt i Norge
og møtte over 200 lærere, spesialpedagoger, helsesøstre, PP-rådgivere, skoleledere og assistenter/miljøterapeuter for erfaringsdeling.

Livsmestring i skolen for barn med spesielle behov

Hovedfunn

  • En systematisk livsmestringsopplæring ser ut til å ha en positiv effekt for mange elever med spesielle behov.
  • Undersøkelsen indikerer at både kunnskap om elevenes vansker, hvordan tilpasse, erfaring med bruk av programmet og voksentetthet er faktorer som påvirker grad av tilpasning og inkludering i klassen.
  • Fordi Zippys venner bidrar til å fremme et godt psykososialt klassemiljø og skal styrke lærernes evne til å bruke anerkjennende kommunikasjon, er det grunn til å anta at dette vil kunne øke klassens kollektive evne til å inkludere alle elever, også de med spesielle behov

Det er ikke alle (elever) jeg greier å like, men da er det essensielt å huske at det er handlingene jeg ikke liker!

Lærer

Hva fant vi?

I en spørreundersøkelse i 2016 fikk lærere spørsmål om hvordan de vurderte programmets innhold og arbeidsmåter for elever med spesielle behov, herunder elever med ADHD, autisme spekterforstyrrelser og Tourettes syndrom. 87 lærere som hadde gjennomført Zippys venner siste skoleår, besvarte et elektronisk spørreskjema.

Resultatene viste at elever med ADHD, autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom så ut til å delta i og ha nytte av Zippys venner. Lærerne hadde erfaring fra totalt 133 elever med enten ADHD, autismespekterforstyrrelser eller Tourettes syndrom i klassen.

Under 20 % av lærerne rapporterte at elever med diagnosene ADHD, autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom ikke hadde nytte av Zippys venner når det ble gjennomført i klassen. Mange lærere synes det var vanskelig å uttale seg om
effektene.

På spørsmål om hvordan lærerne benyttet supplerende materiell for tilrettelagt undervisning og inkludering av alle elever, svarte under halv parten (40 %) at de var kjent med eller benyttet dette materiellet.

Last ned rapporten