Rettsikkerhet i barnevernet

Barn i Norge

Barn i Norge 2012

Tema: Sårbar og sist i køen
Utgivelsesår: 2012
Redaksjon:
Generalsekretær Randi Talseth
Informasjonsrådgiver Birthe Bratvold

Innhold

Det biologiske prinsipp
Willy-Tore Mørch

Det er alltid de voksnes stemmer vi hører
Reidun Follesø

Barn som subjekter i barnevernet
Astrid Strandbu og Svein Arild Vis

Mind the Gap i barnevernet – de unges stemme
Ina Bækkevold Nergård og Karin Källsmyr

Rettsikkerheten i dagens barnevern
Mons Oppedal

Levekårene for de unge voksne i barnevern – en tverrfaglig utfordring
Aina Winsvold og Lars B. Kristoffersen

De 4 årstider
Stina Hansen

Forord

Barn i Norge har betydelige materielle og prosessuelle rettigheter ut fra gjeldende rett i barnevernet i dag. Likevel er det grunn til bekymring. Vi får gjennom samtaler og høringer med barn og unge under tiltak, rapport om hvordan de opplever sine rettigheter ivaretatt – eller rettere ikke ivaretatt. Det er brudd i alle ledd, mer eller mindre alvorlig og i ulikt omfang. Årsakene er mange og sammensatte. Vi har valgt dette tema for årets Barn i Norge rapport nettopp fordi vi ønsker søkelys på rettighetsperspektivet i barnevernet.

Vi har notert oss at også de ansvarlige myndigheter bekymrer seg, særlig fordi medvirkning fra barn/ foresatte ikke er godt nok ivaretatt. Dokumentasjonen er massiv. Barn er ikke part og heller ikke alltid snakket med av saksbehandlerne. Hvordan kan fagpersonell ivareta barnets perspektiv uten å vite hvilke tanker og opplevelser barnet sitter med? Her trengs en kulturendring og en nytekning på at barn som skal ha mulighet til å påvirke avgjørelser som påvirker deres hverdag. Da må dette tilrettelegges for at så kan skje.

I artiklene i denne rapporten finner vi mange nyttige innspill til hvordan vi faktisk kan få dette bedre ivaretatt. Rapporten belyser jussens muligheter både med utgangspunkt i gjeldende rett og en iverksetting av internasjonale konvensjoner.

Vi har rammer vi kan benytte for å sikre både medvirkning fra barns side og øke rettsikkerheten av barnet som part.

Videre har vi artikler om tiltak som kan tilrettelegge og ivareta barnets perspektiv og slik også få direkte innvirkning på utforming av tiltak. Det er dette rettighetene skal ha som mål – at barn får tilpasset hjelp etter eget behov.

Barn under barnevernstiltak skal også møte forutsigbarhet og leve i et miljø som gir en positiv utviklingsstøtte. Vi føres rett inn i disse problemstillingene i artikkelen om det biologiske prinsipp. Her snakker vi om et paradigmeskifte som – hvis forslagene fra ekspertutvalget blir gjennomført – sannsynligvis vil lede til at mange flere barn kan få en trygg og stabil oppvekst.

Vi belyser også i rapporten ulike metoder for å få frem barnas stemme, samt at vi viser hvor viktig det er at vi alltid innhenter den. Vi voksne har lett for å tro at vi forstår og vet best – og kan lett overse det som er viktigst for barnet. I beste mening.

Barnevernsbarns helse er underrapportert og et tema med for lite fokus. Sosial ulikhet i helse bekymrer hele helsevesenet, men en systematisk analyse og gjennomgang av barnevernsbarnas helse mangler både i barnevernet selv og hos helsemyndighetene. Derfor har vi også valgt å ta med dette tema. Vi har igjen fått positiv respons på vår invitasjon til viktige fagfolk om å skrive for oss. Her er det spennende og kunnskapsrike bidrag og Voksne for Barn er svært takknemlig for artiklene samlet i rapporten.

Vi ønsker å rette en stor takk til alle bidragsyterne i rapporten – artikkelforfatterne, designer Lill-Ann Ellegård, fotograf Bo Mathisen, korrekturleser Dag Gundersen og rapportens referees Hilchen Sommerchild og Berit Grøholt.

Rapporten er grunnlaget for Voksne for Barns sosialpolitiske utspill fremover. Her er det nok å ta av! Vi står last og brast med barna og vil gjøre hva vi kan for å målbære behovet for endring. Barn som mottar tiltak fra barnevernet skal oppleve at de reelt har fått sine rettigheter ivaretatt.

Voksne for Barn skal stå på for at barnas egne erfaringer og stemmer kommer frem!

Randi Talseth, generalsekretær