Barnevernsinstitusjonsutvalgets NOU 2023:24

Voksne for Barn viser til høringsbrev datert 30. oktober 2023 til Institusjonsutvalgets NOU 2023:24. Vi takker for muligheten til å komme med innspill.

Om Voksne for Barn

Voksne for Barn er en ideell bruker- og medlemsorganisasjon som bidrar til at barn og unges stemme blir hørt, blant annet gjennom Ungt nettverk og Ungdomspanelet. Vi jobber for å bedre barns psykiske helse og oppvekstsvilkår gjennom våre skoleprogrammer for psykisk helse og livsmestring, tiltak for barn som pårørende, for barn i barnevernet og med arbeid rettet mot foreldre og andre omsorgspersoner som arbeider med og for barn. Som brukerorganisasjon bidrar vi til at politikere og andre beslutningstakere tar gode beslutninger når det gjelder barn og unge.

Innledning

NOU:2024 Med barnet hele vegen har som ambisjon å skape barnevernsinstitusjoner som har barnas tillit. Barna denne NOU-en handler om lever svært komplekse liv og passer ofte ikke inn i dagens organisering av hjelpeapparatet. Utvalget peker på svært viktige utfordringer, blant annet hvilke tilbud barn som trenger hjelp av barnevernet skal få i barnevernsinstitusjoner, og hvilken hjelp som bør bli dekket gjennom andre barnevernstiltak eller gjennom tilbud fra tilgrensende sektorer. Særlig gjelder dette helsesektoren. NOU-en peker særlig på tilbudet til barn med sammensatte behov og viktigheten av at dette løses på en bedre måte enn i dag.

Utvalget presenterer et helhetlig forslag til fremtidens institusjonsbarnevern. Utvalget har særlig lagt vekt på at barna skal få være i ro, oppleve normalitet og få tilgang til nødvendig helsehjelp. Utvalget foreslår også tiltak for at flere barn skal kunne få hjelp i egen kommune, og tiltak for at helse- og justissektoren bedre skal kunne ivareta sitt ansvar for barn med store og sammensatte behov.

Voksne for Barn berømmer utvalget for å ha å ha levert både en god problemforståelse som er gjenkjennbart med hensyn til de innspillene Voksne for barn har fått gjennom Ungt Nettverk, og samtidig levert en faglig sterk og svært god utredning med tydelige anbefalinger. Utvalget har hatt et omfattende mandat på et område som er svært krevende. Etter vårt syn har utvalget levert en grundig utredning som bør danne grunnlaget for hvordan Norge organiserer institusjonstilbudet i barnevernet fremover.

Barnets beste og barns medvirkning er gjennomgående i rapporten. Voksne for Barn er særlig fornøyd med at utvalget har hatt et eget ungdomsutvalg og i tillegg hentet inn kunnskap fra andre barn og ungdom, slik at barn og unges stemmer er ivaretatt, lyttet til og fulgt opp gjennom rapportens anbefalinger.

Overordnede kommentarer

For barnevernet kan det være vanskelig å ivareta sitt ansvar for barn under offentlig omsorg dersom ikke andre sektorer samtidig tar ansvar for barna. Det er av avgjørende betydning at myndighetene overordnet ser på barn under offentlig omsorg som statens ansvar og ikke bare barnevernets. Det er derfor viktig at denne utredningen følges opp i alle sektorer, tjenester og av alle departementer som har ansvarsområder som berører disse barn og unge.

Voksne for Barn mener at utvalget har mange gode forslag som vil styrke ivaretakelsen av barn på institusjon. Vi støtter et flertall av utvalgets forslag. Vi peker samtidig på at selv om det er barn i barnevernets tjeneste som trenger hjelp fra mange tjenester, enten det gjelder helse, utdanning eller justissektoren, så opplever mange at de blir slitne av å forholde seg til så mange ulike tjenester og personer. Voksne for Barn oppfordrer derfor tjenestene til å legge seg i selen for å samordne seg og at tjenestene tilpasses det enkelte barn.

Voksne for Barn vil understreke at i alle saker som berører barn så skal det legges stor vekt på hva som vil være til barnets beste. Det følger av Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon artikkel 3. Dette er både et krav om at det som anses å være til barnets beste skal ha stor vekt i beslutningen, samtidig som det innebærer et krav til saksbehandlingen om å utrede hva som er til barnets beste i den enkelte sak. Voksne for Barn ber om at man i det videre arbeidet innenfor ulike sektorer (særlig helse, utdanning og justis) legger større vekt på barns beste i alle vurderinger.

Voksne for Barn har gått igjennom kapittel 29 – Økonomiske og administrative konsekvenser. Vi vil særlig peke på utvalgets egen formulering:

«De mest kostnadskrevende forslagene handler om innretting av institusjonstilbudene. Barn på institusjon har høy risiko for marginalisering og utenforskap, og konsekvensene av ikke å lykkes er svært store for den enkelte og for samfunnet»

Voksne for Barn ber regjering og Storting om å ta utvalgets formulering på dette punkt på det største alvor og avsette helt nødvendige midler for å iverksette de tiltak som er nødvendige for å være med barnet hele veien og skape barnevernsinstitusjoner som har barnas tillit!

Kommentarer til forslagene:

Voksne for Barn er i det store og hele enig i utvalgets forslag og er svært godt fornøyd med det utvalget har kommet frem til. Vi har valgt å kommentere noen av forslagene som vi mener er særlig viktig:

Forslag 4: Felles tilsyn med barnevern og helsetjenester

«Helsetilsynet forplikter statsforvalterne til å samordne sin tilsynsvirksomhet med barnevern og helsetjenester gjennom oppdrag om felles tilsyn. Felles institusjonstilsyn, jf. forslag 30, inngår i dette.

Helsetilsynet gir faglige føringer til statsforvalterne om tverrfaglig behandling av tilsynssaker der samhandlingen påklages og der det er åpenbart at samhandling er et aktuelt tilsynstema.

Statsforvalter skal på tilsvarende måte opprette tilsynssak når det er uklarhet i ansvarsforholdene, både på kommunalt og statlig nivå. I slike saker kan tjenestene inviteres til et tilsynsmøte der statsforvalteren bidrar til å finne løsninger i saken.»

Voksne for Barn støtter utvalgets vurderinger og forslag på dette punktet og understreker betydningen av at dette følges opp. Vi viser til at tilsynsmyndighetenes manglende koordinerte innsats var et av hovedpunktene i Helsetilsynets rapport fra høsten 2023, hvor det ble gjennomgått saker der barn med tilknytning til barnevernsinstitusjon har mistet livet.

Forslag 6: Soning av straff med fotlenke i barnevernsinstitusjon

Voksne for Barn mener det er positivt at det fremmes alternativer til fengsel for barn. En ordning med elektronisk kontroll av barn reiser imidlertid en rekke problemstillinger generelt, og gjelder naturlig nok også for soning med fotlenke i barneverninstitusjon. Her må det forutsettes at det gjøres en grundig vurdering av hva som er barnets beste. Og ikke minst må dette avveies med hensyn til andre barn som er på samme institusjon.

Forslag 8: Ansvaret for å tilby dagens tverrfaglige helsekartlegging flyttes fra Bufetat til helseforetakene

Voksne for Barn har lenge vært opptatt av at barn som tas under offentlig omsorg skal få en tverrfaglig helsekartlegging og er enig med utvalget i at kartleggingen bør defineres som helsehjelp. Voksne for Barn er også enig i at ansvaret for den tverrfaglige helsekartleggingen av barn som skal flytte ut av hjemmet, legges til helseforetakene. Der det er besluttet at barnet skal flytte til institusjon, skal kartleggingen utføres av helseteam. For disse barna skal tverrfaglig helsekartlegging inngå som en del av en bredere tverrfaglig kartlegging

Voksne for Barn understreker behovet for samhandling med kommunene og stiller spørsmål om de enkelte kommunene i dag har ressurser nok til å følge dette opp på en god måte.

Forslag 10: Hver barnevernsinstitusjon skal ha et helseteam tilknyttet seg

Mange ungdommer på institusjon har sammensatte behov som institusjonene i dag ikke er i stand til å ivareta. Systemet fungerer ikke godt nok slik det er i dag, og det er et behov for en mer fleksibel tjeneste som kan bruke tid på å bygge relasjon til ungdommene, jobbe sammen med institusjonene og være tilgjengelig når ungdommene ønsker hjelp.

Voksne for Barn mener at forslaget slik det foreligger er svært viktig for å sikre en bedre tjeneste. Vi støtter at de regionale helseforetakene får plikt til å opprette helseteam knyttet til alle barnevernsinstitusjoner. Helseteamene skal bidra med helsehjelp og veiledning til barn og barnevernsinstitusjoner, uavhengig av målgruppe og eierform. Helseteamene skal være faglig og organisatorisk tilknyttet helseforetaket ved PHBU/BUP. Helseteamene skal samarbeide tett med barnevernsinstitusjonene og ved behov også med kommunale helsetjenester, fastlege og PPT. Et helseteam kan betjene én eller flere barnevernsinstitusjoner. Helseteamet kan være eksisterende ambulante team, en utvidelse av disse, eller nye team.

Som sagt støtter Voksne for Barn dette forslaget helhjertet, men vil likevel peke på at mange kommuner har manglende kapasitet og kompetanse når det gjelder å avsette ressurser for å få til et godt samarbeid med helseteamene. Voksne for Barn ber derfor om at de regionale helseforetakene legger stor vekt på nettopp samarbeid med kommunene.

Med vennlig hilsen

Signe Horn,
generalsekretær