Hjelp til å løfte barn og unges perspektiv

Voksne for Barn bidrar med brukerrepresentanter med kompetanse på barn og unges erfaringer til å tale deres sak over hele landet.

Hvordan styrke brukermedvirkning fra barn og unge?

Voksne for Barn kan bidra med brukerrepresentanter som formidler barn og unges perspektiv og behov, relatert til psykisk helsevern, skole, barnevern, NAV eller andre offentlige tjenester, gjennom et nasjonalt nettverk av brukerrepresentanter.

Det er et viktig utgangspunkt for gode offentlige tjenester å lytte til dem det gjelder, spesielt når det er snakk om barn og unge i sårbare situasjoner. Det handler om at barns opplevelser og erfaringer skal få være med på å påvirke beslutninger som har betydning for dem. Beslutninger som gjelder barn blir ofte bedre når de voksne som fatter beslutningene, forstår barnas virkelighet og perspektiver så godt som mulig.

Voksne for Barn har en stor, pågående satsning for å bidra til at medvirkning blir bedre implementert i tjenester rettet mot barn og unge. Som organisasjon har vi lang erfaring med:

  • A innhente barn og unges synspunkter på en trygg måte.
  • Å formidle erfaringene på vis som ivaretar barnas integritet.
  • Opplæring og oppfølging av brukerrepresentanter med særlig kompetanse på barn og unge.

Slik kan brukerrepresentantene bidra til at barn og unges stemmer blir hørt også i din kommune og din tjeneste.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om brukerrepresentanter fra Voksne for Barn!

Staale Vaage 2

Staale Vaage

Faglig rådgiver brukermedvirkning
Telefon: 979 56 323
E-post:
staale.vaage@vfb.no