Instancje i odpowiedzialność (Mobbing – instanser og ansvar)

Poniżej znajdziesz przegląd różnych organów, z którymi można się skontaktować i informacje o osobach odpowiedzialnych za podjęcie działań w przypadku, gdy dziecko jest ofiarą mobbingu.

Przegląd organów i odpowiedzialność 
 • PRZEDSZKOLE Dyrektor, lider pedagogiczny, gmina

  Przedszkole będzie przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji, zob. Barnehageloven §1 (Ustawa o przedszkolach).
  Plan ramowy stanowi, że przedszkole będzie dbać, aby dzieci znalazły przyjaciół, że nie będzie tolerować wyrządzania krzywdy, oraz że środowisko promować będzie dobre samopoczucie dzieci, radość życia, umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami codzienności i poczucie własnej wartości. Przedszkole zadba o takie środowisko wzrastania, które zapewni ochronę przed urazami fizycznymi i psychicznymi.

 • FUB Narodowa Komisja Rodziców ds. Przedszkoli

  FUB działa w zakresie współpracy między domem a przedszkolem; jest organem doradczym dla Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych. Opiekunowie posiadający dzieci w przedszkolu mogą zwracać się do FUB z prośbami o informacje i wskazówki. Zobacz: http://www.fubhg.no/om-fub.176557.no.html

 • SZKOŁY Nauczyciel, pedagog szkolny lub dyrektor

  Gminy są odpowiedzialna za szkoły podstawowe,a okręgi za szkoły ponadgimnazjalne.
  Obowiązuje od 1 sierpnia 2017: Rozdział 9a Ustawy o edukacji Środowisko szkolne uczniów, który również mówi o obowiązku reagowania:
  • Wcześniej: sytuacje pozaszkolne muszą być powiązane ze szkołą, aby leżały w zakresie odpowiedzialności szkoły.
  • Obecnie: Termin „bezpieczne i dobre środowisko szkolne” oraz związane z tym prawa nie są ograniczone przez przyczynę samopoczucia uczniów.
  • Decydujące jest, jak uczeń doświadcza przebywania w szkole, czyli jak uczeń się czuje, gdy on czy ona przebywa w szkole, w świetlicy szkolnej czy na zajęciach, których celem jest pomoc w nauce.
  Przeczytaj cały rozdział 9a Ustawy o edukacji (pdf)

 • FUG Narodowa Komisja Rodziców ds. Szkoły podstawowej

  FUG jest organem świadczącym usługi i dostarczającym informacji reprezentantom rodziców, radom rodzicielskim FAU i gminnym komisjom rodzicielskim. Opiekunowie mogą tu szukać porad i wskazówek. Zobacz: http://www.fug.no

 • FAU Rada rodzicielska

  FAU jest organem ustawowym dla szkoły podstawowej; wszyscy rodzice posiadający dzieci w szkole są jego członkami. Wyłoniony w wyborach komitet roboczy (FAU) dba między innymi o zaangażowanie rodziców i ich współodpowiedzialność w zapewnianiu uczniom dobrego środowiska do nauki.
  Zobacz: http://www.fug.no/foreldreraadets-arbeidsutvalg-fau.4639106-144621.html

 • PIELĘGNIARKA

  Odpowiadają za prowadzenie działań prewencyjnych i promujących zdrowie w związku z warunkami rozwoju dzieci.

 • PPT Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

  Zazwyczaj są one angażowane tylko w najpoważniejszych przypadkach, można jednak także uzyskać poradę i poprosić o wskazówki.

 • ADWOKAT / POLICJA

  Policja może np. skierować do rady ds.mediacji.

 • RZECZNIK PRAW DZIECKA

  Dzieci same mogą zadawać pytania lub zwrócić się do rzecznika

 • LEKARZ RODZINNY

  Może skierować do BUP (Psychiatria dziecięca i młodzieżowa)

 • PAŃSTWOWY URZĄD DS. EDUKACJI

  Po jednym oddziale w każdym okręgu. Ich zadania obejmują m.in. informowanie i wskazówki dla gmin, nadzorowanie i rozpatrywanie skarg.

 • SŁUŻBA OCHRONY PRAW DZIECKA

  Jeśli martwisz się sytuacją opiekuńczą dziecka, zgłoś problem gminnej jednostce służby ochrony praw dziecka (barneverntjenesten).

 • VOKSNE FOR BARN

  Zapewnia porady i wskazówki dla dorosłych niepokojących się sytuacją dzieci. W przypadku pytań lub wątpliwości, skontaktuj się z doradcami Voksne for Barn!