Våre kjerneverdier

KJÆRLIGHET – barn trenger kjærlighet og omsorg 

Voksne må:

 • se, verdsette og respektere barnet som det er
 • gi god fysisk kontakt
 • gi barnet utfordringer og ansvar etter modenhets- og utviklingsnivå
 • gi barnet rammer og grenser tilpasset sitt behov
 • være gode, stabile modeller
 • sikre et godt oppvekstmiljø


VEKST – barn skal ha mulighet til vekst og utvikling

Voksne må:

 • bekrefte barnets sterke sider og styrke dets selvfølelse
 • gi barnet anledning til å ta i bruk egne ressurser
 • fremme barnets lyst til å lære ved selv å vise engasjement og interesse
 • gi barnet trening i å finne løsninger og takle utfordringer og motgang
 • bekrefte barnets rett til å gjøre feil


MEDVIRKNING – barn har rett til deltakelse og medvirkning

Voksne må:

 • bevisstgjøre barnet på egen kompetanse i medvirkningsprosesser og støtte det i å utvikle og bruke denne kompetansen
 • legge til rette for at barnet kan inkluderes og delta på egne premisser
 • ta ansvar for de avgjørelser som tas

Bli medlem

Bli medlem

Vårt arbeid

Vårt arbeid

Gi en gave

Gi en gave