Drømmeskolen 5

Drømmeskolen

Drømmeskolen er en modell for å fremme god psykisk helse, livsmestring og inkludering i ungdom- og videregående skole.

Hva er Drømmeskolen?

Drømmeskolen er en modell for å jobbe systematisk med psykisk helse, livsmestring og inkludering i ungdoms- og videregående skoler. Modellen omfatter hele skolen.

Gjennom Drømmeskolen får skolene:

 • en ramme for arbeidet med de overordnede læreplanene og folkehelse og livsmestring
 • økt kompetanse på psykisk helse, livsmestring og inkludering blant de ansatte
 • styrket relasjonen mellom elever og mellom elever og ansatte
 • styrket elevenes tilhørighet, deltakelse, mestring og motivasjon
 • øket elevenes motivasjon for å fullføre og bestå
 • bruket elevene som ressurser i et systematisk arbeid for å fremme god psykisk helse, livsmestring og inkludering.

Elevene som ressurs

Elevmentorene er kjernen i Drømmeskolen og deres hovedoppgave er å bidra til at medelever føler seg sett og ivaretatt når de er på skolen. Dette gjør de gjennom å arrangere aktiviteter og møteplasser som inkluderer alle på skolen.

Oppgavene for elevmentorene er:

 • ta i mot nye elever når de begynner på skolen
 • bidra til å skape samhold og gode relasjoner i nye klasser
 • lage aktiviteter på skolen som skaper inkludering og tilhørighet
 • gjennomføre livsmestringssamlinger i mentorklassene
 • delta på foreldremøter

Elementer

Drømmeskolen består av fire ulike elementer:

Ressursgruppen
Leder, veileder og følger opp arbeidet på skolen

Elevmentorer
Bidrar til et inkluderende klassemiljø, og skaper trygghet, tilhørighet og motivasjon blant de andre elevene på skolen.

Ansatte
For at resultatet skal bli best mulig er det avgjørende at alle ansatte kjenner til, og støtter opp under arbeidet.

Drømmeklassen
For å involverer elevene i å skape et positivt klassemiljø, brukes verktøyet Drømmeklassen i alle nye klasser. Elever og lærere jobber sammen om å sette seg mål for klassemiljøet og lager planer for hvordan målene skal nås.

Hvordan bli en Drømmeskole?

Skoler og kommuner som ønsker å starte med våre skoletiltak må inngå en gjensidig forpliktende avtale med Voksne for Barn. En slik avtale kan omfatte bruk av et enkeltstående tiltak, eller tiltak for hele skoleløpet. (Les mer om våre andre tiltak for skolen.)

Før oppstart av Drømmeskolen må hver skole må sette ned en egen ressursgruppe på fem til sju personer som skal drifte tiltaket og drive opplæring av elevmentorene på sin skole. Ressursgruppen har også ansvar for å følge opp elevmentorene gjennom året.

Ressursgruppen skal bestå av:

 • representanter fra skolens ledelse
 • lærere
 • rådgivere
 • miljøarbeidere
 • elevråd

Ressursgruppen må gjennomføre en todagers opplæring før start.

Vanlige spørsmål om Drømmeskolen

Ja, Drømmeskolen er åpent for alle skoler. For å ta i bruk tiltaket må kommunen først inngå en avtale med Voksne for Barn, og de ansatte må gjennom en todagers opplæring. Her kan du lese mer om hvordan man kommer i gang med våre skoletiltak.

Lurer du på noe?

Nina Grindheim

Nina Grindheim

Faglig ansvarlig skole
Drømmeskolen / Supportgrupper i skolen
Telefon: 934 33 667
E-post:
nina.grindheim@annonse

Toralv Kvalvik

Tora Gjestvang Ween

Faglig ansvarlig Pip-klubben og faglig rådgiver skole
Telefon: 915 28 383
E-post:
tora.gjestvang.ween@vfb.no