Passport 5

Passport

Passport er et tiltak for å styrke elevenes sosiale og emosjonelle ferdigheter på 5.–7. trinn. Passport er en videreføring av Zippy og Eples venner.

Hva er Passport?

Passport er et tiltak for å jobbe systematisk med psykisk helse og livsmestring på 5.-7. trinn. Passport skal bidra til livsmestring og god psykisk helse samt forebygge mobbing gjennom å legge til rette for støttende relasjoner, inkludering og vennskap.

Passport 4

Gjennom Passport får skolene:

  • et verktøy for å jobbe med den overordnede delen, og folkehelse og livsmestring i de nye læreplanene
  • økt kompetanse på psykisk helse, livsmestring og inkludering blant de ansatte
  • styrket relasjonen mellom elever og mellom elever og ansatte
  • et verktøy for å styrke barnas sosiale og emosjonelle kompetanse
  • bedre klassemiljø og mindre mobbing

Virker det?

Passport ble utviklet ved University of Quebec i Montreal, Canada av et tverrfaglig team ledet av professor i selvmordsforebygging Brian Mishara og finansiert av Public Health Agency (folkehelseinstituttet) i Canada.

Det tok fem år å utvikle kurset, med deltakelse fra mer enn 3000 barn, lærerne deres og foreldrene.

Evaluering fra Canada har vist at Passport fører til at elever får bedre mestringsstrategier, økt følelsesbevissthet og bedre klassemiljø. Lærere har rapportert om økt kompetanse på klasseledelse og egne mestringsstrategier (Mishara & Dufour, 2014).

Et viktig poeng er også at det ikke fantes vesentlige forskjeller i de positive resultatene for ulike kjønn, ulike klassetrinn eller for sosioøkonomisk status. I stedet viste evalueringen helt tydelig at Passport kan være til hjelp for alle barn.

Se en oppsummering av forskningen gjort på Passport.

Innhold

Passport består av 29 undervisningstimer fordelt på seks moduler. I år piloteres det et eget opplegg for 7. trinn, med tre nye moduler, som vil lanseres i 2024. Elevmateriellet finnes på både bokmål og nynorsk.

Moduler
Modul 1: Følelser
Modul 2: Relasjoner til andre
Modul 3: Vanskelige situasjoner
Modul 4: Rettferdighet, rett og urett
Modul 5: Forandringer i livet, sorg og tap

I hver av timene skal barna lese en tegneserie som illustrerer et tema, og deretter delta i aktiviteter som vil lære dem å oppdage og prøve ut ulike former for mestring. Tegneserien handler om en fantasiverden, men aktivitetene i klassen tar opp virkelige situasjoner som barna kan møte i hverdagen.

Hvordan bli en Passport-skole?

Skoler og kommuner som ønsker å starte med våre skoletiltak må inngå en gjensidig forpliktende avtale med Voksne for Barn. En slik avtale kan omfatte bruk av et enkeltstående tiltak, eller tiltak for hele skoleløpet. (Les mer om våre andre tiltak for skolen.)

Før oppstart skal det settes ned en kommunal tverrfaglig ressursgruppe. Gruppens rolle er å bidra til lokal forankring, samt å gjennomføre veiledning og samlinger for erfaringsutveksling for lærere. Denne gruppen må minimum bestå av:

  • Representant fra kommunal ledelse
  • PPT
  • Skolehelsetjenesten

Alle lærere og andre ansatte som skal undervise i programmene må gjennomgå en todagers opplæring før tiltaket kan tas i bruk.

Passport og læreplanene

Gjennom Passport får skolen et konkret verktøy for å jobbe med den overordnede delen av læreplanen og gi elevene kompetansen de skal oppnå i folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap.

I tillegg dekker tiltaket flere kompetansemål i norsk, samfunnsfag, KRLE, naturfag og kroppsøving.

Gjennom undervisningen vil elevene også jobbe med kjerneelementer i samfunnsfag, KRLE, kroppsøving og naturfag.

Her kan du lese mer om hvordan Passport samsvarer med fagfornyelsen.

Vanlige spørsmål om Passport

Nei, alle våre skoletiltak er gratis for skoler og kommuner.

Lurer du på noe?

Christian Hansen 1

Christian Hansen

Faglig ansvarlig skole
Zippys venner/Eples venner/Passport
Telefon: 917 86 896
E-post:
christian.hansen@vfb.no

Nina Tande Ditlefsen 1

Nina Tande Ditlefsen

Faglig rådgiver skole
Zippys venner/Eples venner/Passport
Telefon: 452 14 044
E-post:
nina.tande.ditlefsen@vfb.no

Marita Gallefoss 3

Marita Gallefoss

Faglig rådgiver skole
Zippys venner/Eples venner/Passport
Telefon: 930 10 050
E-post:
marita.gallefoss@vfb.no

Toralv Kvalvik

Toralv Kvalvik

Administrasjonskoordinator og ansvarlig for nettbutikken
Telefon: 488 94 231
E-post:
toralv.kvalvik@vfb.no