Supportgrupper

Supportgrupper er et tiltak som skal bidra til at elever som ikke trives, blir utestengt eller mobbet får hjelp så raskt som mulig.

Hva er Supportgrupper i skolen?

Supportgrupper er et tiltak som skal bidra til at elever som ikke trives, blir utestengt eller mobbet får hjelp så raskt som mulig.

Gjennom Supportgrupper får skolene:
> en metode for å fremme inkludering og å forebygge mobbing
> et verktøy for å styrke skolens arbeid med utfordrende og alvorlige mobbesaker og kunne oppfylle aktivitetsplikten
> et tverrfaglig tiltak som kan bidra til å styrke (resosialisere) elever som blir utestengt eller mobbet
> et verktøy for å forebygge at elever etablerer roller hvor man utestenger og mobber medelever

Når kan Supportgrupper brukes?

Supportgrupper kan brukes i mange ulike situasjoner, ikke bare ved mobbing.

> Ta imot nye elever 
> Støtte elever i sårbare situasjoner
> Elever som ikke trives
> Elever som opplever utestenging eller utfordringer med vennskap
> Mobbing

Virker det?

Supportgrupper er et av våre nyeste tiltak, og det foregår nå forskning på effekten, i samarbeid med OsloMet. Her er noen av resultatene så langt:

> Barna som har opplevd mobbing og ensomhet har fått nye venner og følt seg inkludert i det sosiale fellesskapet
> De opplevde det utfordrende å vise sårbarhet og åpne opp om mobbingen/utestengingen, men alle hadde opplevd det som positivt i etterkant
> Elevene i supportgruppene følte seg betydningsfulle og de var stolte og glade for å kunne hjelpe en medelev
> Elevene opplevde også at klassemiljøet bedret seg som en konsekvens av supportgruppens initiativer.

Hvordan ta i bruk Supportgrupper?

Før oppstart skal det settes ned en ressursgruppe på skolen. Gruppens rolle er å bidra til lokal forankring, samt å gjennomføre veiledning og samlinger for erfaringsutveksling for lærere. Denne gruppen må minimum bestå av:

> skolehelsetjenesten
> skoleledelsen

Vanlige spørsmål om Supportgrupper i skolen