Supportgrupper i skolen

Supportgrupper i skolen er et tiltak som skal bidra til at elever som ikke trives, blir utestengt eller opplever mobbing, får hjelp så raskt som mulig.

Hva er Supportgrupper i skolen?

Gjennom supportgrupper får skolene:
> en metode for å fremme inkludering og å forebygge mobbing
> et verktøy som kan brukes til å oppfylle skolens aktivitetsplikt
> et tiltak som kan bidra til å styrke utsatte elever og endre gruppa som eleven er en del av
> et tiltak som styrker elevenes medvirkning i situasjoner som angår dem selv
> et verktøy som kan forebygge, men også hjelpe, supportelever ut av uhensiktsmessige roller og styrke disse elevenes prososiale ferdigheter

Når kan Supportgrupper brukes?

Supportgrupper kan brukes i mange ulike situasjoner, ikke bare ved mobbing.

> Ta imot nye elever 
> Støtte elever i sårbare situasjoner
> Elever som ikke trives
> Elever som er utrygge
> Elever som opplever utestenging eller utfordringer med vennskap
> Mobbing

Virker det?

Supportgrupper er et av våre nyeste tiltak. I samarbeid med OsloMet har vi gjennomført et pilotprosjekt over to år med gode resultater. Her er noen av dem:

> Elevene som har opplevd mobbing og ensomhet har fått nye venner og følt seg inkludert i det sosiale fellesskapet
> Elevene opplevde det utfordrende å vise sårbarhet, men alle hadde opplevd det som positivt i etterkant
> Supportelevene følte seg betydningsfulle og de var stolte og glade for å kunne hjelpe en medelev
> Flere av supportelevene trakk frem betydningen av det sosiale fellesskapet, at det hjalp dem til å utfordre seg selv. Med gruppa i ryggen ble det lettere å si fra hvis de var vitne til ugreie episoder
> Elevene opplevde også at klassemiljøet bedret seg som en konsekvens av supportgruppens initiativer

Hvordan ta i bruk Supportgrupper?

Før oppstart skal det settes ned en ressursgruppe på skolen. Gruppens rolle er å bidra til lokal forankring, samt å gjennomføre veiledning og samlinger for erfaringsutveksling for lærere. Denne gruppen må minimum bestå av:

> skolehelsetjenesten
> skoleledelsen

Høsten 2023 deltar ressursgruppen på basiskurs i løsningsfokustert tilnærming (LØFT) samt workshop med trening på gjennomføring av grupper.


Vanlige spørsmål om Supportgrupper i skolen