Pip-klubben

Noen ganger skjer det ting som skaper stress og belastninger i en familie. Dette påvirker også barna. Pip-klubben er et gruppetilbud til barn mellom 4 og 8 år og foreldrene deres.

Hva er Pip-klubben?

Pip-klubben er et tilbud til både barn og foreldrene deres. Barna deltar i ukentlige barnesamlinger med fokus på læring, lek og kreative aktiviteter, der målet er å utruste barna med gode mestringsstrategier gjennom å styrke emosjonell og sosial kompetanse, selvbilde og bruk av sosial støtte.
I tillegg fungerer barnesamlingene som en meningsfull fritidsaktivitet for barna og en «frisone» fra en hjemmesituasjon som tidvis kan være vanskelig, og et sted der de kan treffe andre barn i lignende situasjoner.
Foreldrene deltar i egne samlinger parallelt med noen av barnesamlingene.

Gjennom Pip-klubben får kommunen/bydelen

  • et manualbasert lavterskeltiltak
  • et verktøy for å komme tidlig inn i familier i utsatte familiesituasjoner
  • et lett tilgjengelig, ikke-stigmatiserende gruppetilbud til både barn og foreldre

Hvem er Pip-klubben for?

Målgruppen for Pip-klubben er små barn i alderen 4-8 år som lever i familier der hverdagen er preget av langvarig og høy grad av stress og belastninger.
Det kan være barn som har familiemedlemmer med:

  • psykiske helseproblemer
  • rusproblemer
  • somatiske helseutfordringer
  • økonomiske problemer
  • langvarig arbeidsledighet
  • eller som opplever et høyt konfliktnivå i familien som skaper store spenninger.

Målgruppen er med andre ord bred, og er for barn der familie- og livssituasjonen påvirker foreldrekapasiteten og barnas situasjon.

Innhold

Pip-klubben varer i 14 uker. I gruppa lærer barn på en leken måte om følelser og om å håndtere egne følelser. Gruppen snakker sammen om å være redde, sinte, triste og glade, og barn lærer at skylden ikke ligger på dem.
Gjennom samlingene jobber gruppen med et positivt selvbilde. De lærer å si hva de tenker og lærer ferdigheter som gjør at de bedre kan håndtere ulike situasjoner.
Pip-klubben ledes av to faste voksne gruppeledere.
Foreldrene deltar i faste foreldresamlinger gjennom tilbudet, der fokus er på å styrke foreldrene i foreldrerollen gjennom foreldreveiledning, ferdighetstrening i kommunikasjon med barna, fokus på selvivaretagelse og bruk av sosialt nettverk. Foreldrene får også informasjon om det barna lærer om i Pip-klubben, så de kan følge opp dette hjemme.

Hvordan begynne med Pip-klubben

Pip-klubben er et lavterskeltiltak som tilbys lokalt der familiene bor. Tiltaket gjennomføres i kommunale tjenester gjennom tverrfaglig samarbeid, gjerne på tvers av ulike virksomheter.
Jobber du i en bydel eller kommune som er interessert i å høre mer om prosjektet og Pip-klubben?
Pip-klubben er fortsatt under pilotering, og vi er stadig på utkikk etter samarbeidskommuner/-bydeler som ønsker å være med på utprøvingen i Norge. Ta kontakt med prosjektansvarlig (se bunnen av siden).

Pilotering

Pip-klubben er et nytt tiltak i Norge, som ble startet opp som et pilotprosjekt av Voksne for Barn i 2022. Tiltaket er utviklet i Nederland, hvor forskning har vist svært gode resultater og hvor det nå drives som et forebyggende tilbud i et stort antall Nederlandske bydeler.


På bakgrunn av de gode erfaringene med Pip-klubben i Nederland, har Voksne for Barn fått midler fra Bufdir og Sparebankstiftelsen til å prøve ut dette tiltaket i Norge. Håndbok og materiell er nå oversatt til norsk, og vi er i gang med utprøving og påfølgende evaluering av Pip-klubben i noen norske kommuner. Dersom erfaringene fra piloten er gode, ønsker vi å bidra til at Pip-klubben blir del av det langsiktige tilbudet til familier i sårbare situasjoner i pilotkommunene, og at det kan spres til flere kommuner og bydeler.

Vanlige spørsmål om Pip-klubben

Ja, Pip-klubben er åpent for alle kommuner og bydeler.

Lurer du på noe?

Toralv Kvalvik

Tora Gjestvang Ween

Faglig ansvarlig Pip-klubben
Telefon: 915 28 383
E-post:
tora.gjestvang.ween@vfb.no