Elementer

Drømmeskolen består av fire ulike elementer. Modellen gir et oversiktsbilde av hvordan Drømmeskolen organiseres på skolene med de ulike aktørenes roller og oppgaver.

Ressursgruppen

Skolen etablerer en ressursgruppe som har ansvaret for implementering, gjennomføring og oppfølging av Drømmeskolen. De leder, koordinerer, veileder og følger opp tiltaksmodellen på ulike nivåer. Ressurspersoner som jobber med det psykososiale miljøet på skolen er naturlige deltakere i ressursgruppen: rådgivere, miljøarbeidere og helsessykepleier dersom mulig. I tillegg skal skolens ledelse, kontaktlærer på 1. trinn og elevene være representert. Ressursgruppen består vanligvis av 5–7 personer totalt, avhengig av skolens størrelse. Etter å ha deltatt på opplæring i regi av Voksne for Barn, kan gruppen gjennomføre opplæringen av sentrale aktører på egen skole, dvs. elevmentorer og kontaktlærere.

Viktige oppgaver for ressursgruppen er å:

 • forankre tiltaksmodellen hos ledelse, ansatte og elever
 • rekruttere elevmentorer
 • gjennomføre opplæringer med elevmentorer
 • gjennomføre Drømmeklasse-prosessen i nye klasser
 • lede, veilede og bistå kontaktlærerne i deres arbeid med egen klasse
 • sørge for evaluering underveis på ulike nivåer
 • delta i nettverk, opplæringer og samlinger i regi av Voksne for Barn

Elevmentorer

I Drømmeskolen er elevmentorene kjernen i modellen. Deres hovedoppgave er å bidra til at medelever føler seg sett og ivaretatt når de er på skolen. Dette bidrar til et inkluderende klassemiljø i den klassen elevmentorene har ansvar for. Skolen rekrutterer, lærer opp og veileder eldre elever som er egnet for oppgaven som elevmentor. Elevmentorene får opplæring i verktøy og metoder med sikte på å hjelpe dem i arbeidet med å skape trygghet, tilhørighet og motivasjon blant elevene på skolen. De får en helt spesiell rolle som forbilder for andre elever.

Viktige oppgaver for elevmentorene er å:

 • ta imot nye elever når de begynner på skolen
 • bidra til å skape samhold og gode relasjoner i nye klasser
 • lage aktiviteter på skolen som skaper inkludering og tilhørighet
 • gjennomføre samlinger i mentorklassene der tema er:
  • vennskap
  • god nok
  • sosial på skolen
 • delta på foreldremøter

Ansatte

Det er viktig at alle ansatte opplever et eierskap til Drømmeskolen. For å få en god implementering og gjennomføring, er det viktig at skolen setter av god tid til å introdusere tiltaksmodellen og gjør alle ansatte kjent med innholdet i den. Det er viktig at alle aktører på skolen opplever modellen som nyttig og verdifull. Erfaringer fra skoler som bruker Drømmeskolen viser at det er helt avgjørende for resultatet at alle på skolen, og spesielt kontaktlærerne, har et eierforhold til tiltaksmodellen.

Introduksjonen til Drømmeskolen består av en times informasjon om Drømmeskolen og en workshop for alle ansatte. Her vil skolens ansatte få en oversikt over innholdet og grunnlaget i modellen, samt at de får prøvd ut verktøy og metoder for å få forståelse for innhold og prosesser som skal gjennomføres i Drømmeklassen og i opplæringen av elevmentorene.

Drømmeklassen

Et trygt og inkluderende klassemiljø er viktig for læring. For å involverer elevene i å skape et positivt klassemiljø, brukes verktøyet Drømmeklassen i alle nye klasser.

Drømmeklassen fokuserer på inkludering, skape vennskap og livsmestring. Drømmeklassen holdes av elevmentorene i sine mentorklasser. Elever og lærere jobber sammen om å sette seg mål for klassemiljøet og lager planer for hvordan målene skal nås.

Drømmeklassen1 gjennomføres i august og Drømmeklassen2 i februar. Dette er et tre timers opplegg hvor hele klassen og kontaktlærer involveres i å sette mål og vurdere det psykososiale miljøet i klassen. Kontaktlærer får verktøy for å følge opp arbeidet gjennom året.