Hvordan starte med Passport

Skoler og kommuner som ønsker å starte med Passport må først inngå en gjensidig forpliktende avtale med Voksne for Barn.

Etter mange års implementering og spredning av livsmestringsprogrammet Zippys venner 1.-4. trinn, vet vi mye om betydningen av god forankring lokalt for at effekten og gjennomføringen skal bli best mulig. Dette gjelder både i klassen og på skole- og kommunenivå. Vi har derfor valgt å bruke samme implementeringsstrategi for Passport. Passport er et godt supplement for skoler som allerede jobber med Zippys venner, men det er ingen premiss for å gå i gang og Passport kan fint gjennomføres som enkeltstående program.

Før man kan starte med Passport må det inngås en intensjonsavtale med Voksne for Barn. Dette innebærer en gjensidig forpliktelse over minimum 4 år. Avtalen kan gjøres på to ulike nivåer: En kommuneavtale eller en skoleavtale. Det er mulig å inngå en kombinasjonsavtale for både Zippy og Passport.

Viktige komponenter for lokal forankring:

  • Beslutningsprosess: Skoler og kommuner har vurdert og besluttet å bruke Passport for å fremme god psykisk helse og økt livsmestring i skolen.
  • Lederforankring på skole- og kommunenivå: Roller og ansvar for de som skal ha et overordnet koordineringsansvar avklares.
  • Etablering av ressursgrupper: I forbindelse med oppstart av Passport skal det etableres en tverrfaglig ressursgruppe hvor alle aktører med roller og ansvar er representert. Ressursgruppas rolle er å bidra til lokal forankring ved å gjennomføre veiledning og erfaringssamlinger for lærere, samt ved å holde opplæring for nye deltagere i Passport.
  • Opplæring fra Voksne for Barn:
    • To dagers opplæring for skoleledere, lærere, helsesykepleiere, PP-rådgivere og andre deltagere i Passport.
    • To dagers ressursopplæring for kommunal eller regional ressursgruppe.

Opplæring, veiledning og erfaringsdeling for skoleledere, lærere, helsesykepleiere, PP-rådgivere og andre deltagere i Passport har som mål å bidra til god lokal forankring.

Vår erfaring er at de fleste bygger kompetansen videre og etablerer solide strukturer lokalt. Voksne for Barn tilbyr opplæring og støtte til kommuner for å kunne bygge opp denne kompetansen, og støtte dem i arbeidet.