Om Zippys venner

Zippys venner er for hele småskoletrinnet og skal lære elevene livsmestring gjennom å mestre dagliglivets utfordringer, å identifisere og snakke om følelser, og å støtte andre.

Barn og unge tilbringer en stor del av livet på skolen. Det er i dag større erkjennelse og mer dokumentert forskning på betydningen av den psykososiale siden av læringsmiljøet. Lærerens relasjon til elevene og elevenes opplevelse av tilhørighet, delaktighet, mestring og kompetanse er viktige faktorer for trivsel og læring. 

Zippys venner er et tiltak for å jobbe systematisk med å fremme god psykisk helse og et godt psykososialt miljø. Elevene skal utvikle evne til å ta hånd om seg selv og andre. Målsetting i programmet er at barn skal lære livsmestring, finne gode mestringsstrategier når de møter hverdagens problemer, støtte andre og opprettholde god psykisk helse. Zippys venner er for hele småskoletrinnet og omhandler håndtering av følelser, kommunikasjon, vennskap, konflikter og endringer i livet. Elevene deltar og medvirker gjennom dialogiske prosesser. Dette stiller krav til voksnes relasjonskompetanse gjennom anerkjennende kommunikasjon.

Evidensbasert

Effektstudien fra Norge (Holen 2012) viser at programmet gir økt mestring, bedre klassemiljø, bedre faglig fungering og reduksjon av mobbing. Det er en forutsetning at programmet gjennomføres i sin helhet. For å jobbe med programmet kreves sertifisering gjennom to dagers workshop.

For hele småskoletrinnet

Zippy består av Zippy 1.-2. trinn på 24 timer per skoleår for grunnprogrammet og videreføringen Zippy 3.-4. trinn på inntil 18 timer per skoleår. Videreføringen bygger på de samme prinsipper og metoder som grunnprogrammet, og forsterker det elevene har lært.

Inkludering og tilpasset opplæring

I norsk skole har alle elever rett til tilpasset opplæring. Inkludering er viktig i helsefremmende arbeid og for et godt psykososialt miljø. Zippys venner har også materiell for tilrettelegging av undervisningen overfor enkeltelever eller grupper av elever som har behov for tilpasning. Heftet Supplerende aktiviteter for tilpasset opplæring benyttes som et supplement på 1. og 2. trinn.

Foreldresamarbeid

Det finnes veiledning og tips til dialogen mellom skole og hjem knyttet til tematikken i Zippys venner. For å involvere hjemmet følger informasjonsmateriell, samt en hjemmeaktivitet knyttet til hvert av temaene i Zippy 1.-2. trinn, i alt seks aktiviteter.

Implementering og forankring

God forankring i ledelsen på skole- og kommunenivå er avgjørende for at implementering av Zippys venner skal bli vellykket over tid. Det er vesentlig at det brukes tid på å vurdere hvilke tiltak som trengs på kommunenivå og på skolenivå med tanke på psykisk helse og psykososialt læringsmiljø i skolen. Kommuner og skoler som vil benytte Zippys venner må inngå gjensidig forpliktende samarbeid med Voksne for Barn. Det er et mål å sørge for godt tverrfaglig samarbeid i planlegging, opplæring og gjennomføring av Zippy i kommuner og skoler. Skolehelsetjenesten involveres lokalt på den enkelte skole og PP-tjenesten har ansvar for veiledning.

Zippys venner eies internasjonalt av Partnership for Children i England og er spredt til mer enn 30 land. Voksne for Barn har hatt ansvar for implementering, spredning og utvikling av Zippys venner i Norge siden 2004. I dag er det omlag 700 skoler i Norge som bruker programmet. Zippys venner mottar midler fra Helsedirektoratet og tilskuddsordningen Psykisk helse i skolen. Tilskuddsordningen støtter tiltak og programmer i skolen som fremmer læringsmiljø, læring og psykisk helse.