Teoretisk grunnlag

Livsmestringsprogrammet Zippys venner bygger på kjent teori og empiri om tidlig forebygging og styrking av motstandskraft og følelsesfokusert mestring,

Teoretisk grunnlag

Lazarus og Folkmans mestringsmodell, som fokuserer både på problemfokuserte og følelsesfokuserte mestringsstrategier, står sentralt i programmet. Følelsesfokusert mestring betyr at man gjør noe med/regulerer vanskelige følelser for å få det bedre. Eksempel på følelsesfokusert mestring kan være å spille musikk, gå en tur, gråte eller tenke på noe annet for å få det bedre. Problemfokusert mestring legger vekt på at man gjør noe med selve problemet for å få det bedre. Dersom man for eksempel har blitt uvenner, kan man be om unnskyldning eller spørre om å bli venner igjen.

Hvor godt vi mestrer et problem er ofte avhengig av i hvilken grad vi får støtte fra andre, enten emosjonell støtte som trøst, bekreftelse og omsorg eller støtte i form av råd og praktisk hjelp (Cohen & Wills 1985). Sosial støtte kan med andre ord både gjøre den følelsesfokuserte og den problemfokuserte mestringen lettere. Zippys venner legger stor vekt på dette mellommenneskelige, gjensidige aspektet ved mestring.

De samme mestringsstrategier er ikke like gode for alle og heller ikke i alle situasjoner. Det viktige er derfor å ha et variert og rikt repertoar av strategier, og dessuten en evne til å bruke dem fleksibelt (Taylor 1991). Liten eller manglende evne til fleksibel og variert bruk av mestringsstrategier øker risikoen for psykiske problemer (Neuringer 1964; Orbach et al 1987).

Pedagogisk grunnlag

Pedagogiske prinsipper i Zippys venner er overføring av læring, gjentakelse av læringserfaringer, samspill og dialog.

En vesentlig pedagogisk metode dreier seg om å legge til rette for samspill og dialog og å stimulere barna til å dele opplevelser og erfaringer. Læreren legger til rette for barnas egenaktivitet og holder fast ved programmets læringsoppgaver og -mål. I Zippys venner vektlegges overføring av læring, ved gjentakelse av læringserfaringer i stadig nye situasjoner, både i Zippy-timene og skolehverdagen for øvrig. Lærerne får innføring i programmets grunnidé og pedagogiske metode på workshop.

Last ned artikkel om teorien bak Zippys venner:

The Concept of Coping, av Brian L. Mishara, Ph.D