Evaluering

Evalueringen av gruppen kan foretas i plenum, og legges opp som en samtale. Her kommer noen forslag til spørsmål og innfallsvinkler: (Husk referat).

Husker dere målsettingen vår fra 1. møte? (Repetere denne). Har dere opplevd fellesskap i gruppen? Har dere følt at dere har hatt støtte fra de andre? Har dere
følt dere trygge på å snakke om det dere vil? Har dere blitt lyttet til? Er dere blitt flinkere til å lytte, tror dere? Har noen følt seg presset til å snakke? Hjelper det å være flere i samme båt? Er det blitt lettere å snakke om det som er vanskelig med foreldre eller venner? Har dere fått nye venner i løpet av denne tiden? Tror dere at dere kan være til støtte for noen som har opplevd det samme i framtiden? På hvilken måte? Hvordan ser dere på det å ha to hjem i dag? Hva ville dere trøste andre med som opplever det samme?

Synes dere vi har nådd målsettingen vår?

Evalueringen inneholder mange førende spørsmål, som kanskje er unødvendige å spørre i en talefør forsamling, men dette handler om å bevisstgjøre ungene på hva de
har fått ut av å være med på en slik gruppe, evt. hva de ikke har fått ut av det. Det viktige er finne ut om målsettingen er nådd, og hvis ikke, hva som kan være årsaken til det. Evalueringen skal hjelpe oss til å heve eller opprettholde god kvalitet på gruppene.

Generelt om gruppesamværene

Visste dere nok om gruppen før dere ble med i den? Hva kunne dere evt. tenkt dere å visst mer om?

Hvordan har det vært å forlate timene? Har dere fått noen kommentarer fra
klassekameratene? Hva har disse i så fall gått ut på? Har dere forslag til gode svar tilbake?

Hva synes dere om antallet barn som har vært med? For mange, for få, eller akkurat passe?

Har det vært greit med jenter og gutter sammen, eller skulle dere helst sett at det var rene gutte- og jentegrupper. (Evt. snu spørsmålet dersom en har hatt ren jente- eller
guttegruppe.)

Hva synes dere om antall samlinger? Har det vært for få, for mange, eller akkurat passe?

Hvordan har dere opplevd å være med i denne gruppen? Hva synes dere har vært bra med gruppen? Hva har vært dumt med gruppen? Hva kunne dere ønske var annerledes?

Har det gjort noe med dere å være med i en slik samtalegruppe? Har dere forandret dere på noe område? Har dere lært noe nytt om dere selv eller andre? Tenker dere annerledes om enkelte ting? Har skolesituasjonen forandret seg noe, forholdet til de andre i klassen, læreren? Merker dere noe forandring i forhold til skolearbeid og lekser?

For de litt større elevene kan et alternativ eller tillegg til evaluering i plenum, være å dele ut spørreskjemaer som de kan fylle ut hver for seg. (Se mal på nettside).

Gruppemøtet kan avsluttes med at det lages en ønskeliste til foreldrene. (Dette kan formidles i generelle vendinger i brevet hjem til foreldrene etter at gruppene er avsluttet).

Metoder som kan brukes i evalueringen: Pedagogisk sol. Ressurshjerte, alt. 2.

Helt til slutt: Husk å fortelle elevene om oppfølgingsgruppen de vil bli invitert til en stund etterpå, og at de fortsatt er hjertelig velkomne til å snakke med dere gruppeledere individuelt ved behov.