Retningslinjer

Informasjon fra skole til foreldre etter samlivsbrudd

Nyttig viten både for foreldre og ansatte i skolen.

Utarbeidet ved Jong skole i Bærum med utgangspunkt i Barneloven (Lov om barn og foreldre).

Om informasjon og foreldreansvar

Etter samlivsbrudd kan det være vanskelig å opprettholde et godt samarbeid om barnas skolegang. Den enkelte foreldres rett til informasjon om barnets skolegang er etter loven avhengig av om forelderen har foreldreansvar eller ikke.

Ved samlivsbrudd etter ekteskap er det vanlig at begge foreldre beholder foreldreansvar, uavhengig av hvilken samværsordning de velger for barna.

Samboere som har fått barn etter 1. januar 2006 får automatisk felles foreldreansvar. Som samboere regnes foreldre som er registrert på felles adresse eller som har sendt en erklæring om samboerskap til folkeregisteret. Foreldre med barn født før 1. januar 2006 kan sende
samboererklæring til folkeregisteret og få felles foreldreansvar i etterkant. Dersom folkeregisteret ikke mottar melding om felles foreldreansvar for barn født før 1.januar 2006, har mor foreldreansvaret alene. Dersom samboere med felles foreldreansvar flytter fra hverandre
opprettholdes dette med mindre det sendes melding til folkeregisteret om at kun den ene av foreldrene skal ha foreldreansvar.

Dersom foreldrene ikke bor sammen når farskapet etableres, har moren foreldre-ansvaret alene. Ved ønske om felles foreldreansvar må eget skjema om dette skrives under av begge to og sendes folkeregisteret. Dersom foreldrene senere flytter sammen, må allikevel egen avtale om foreldreansvar eller en samboererklæring sendes folkeregisteret.
(Kilde: Foreldreansvar og samværsrett, Barne-og likestillingsdepartementet, 2006)

Ved delt foreldreansvar

Når begge foreldre har foreldreansvar har de lik rett til informasjon fra skolen. Mange utveksler denne informasjonen selv, uten spesiell oppfølging fra skolen. Skolen kan som regel bidra med doble sett av informasjon hvis det ønskes, og om nødvendig vil skolen sende informasjon i brevpost til den forelder som ikke har daglig samvær med barnet. Begge foreldre skal inviteres til foreldremøter, foreldresamtaler, avslutninger og lignende.

Foreldrene er de eneste som har rett på informasjon. Evt ny partner i et forhold har ikke rett på informasjon om et barn uten samtykke fra begge barnets foreldre, og kan således heller ikke delta i foreldresamtaler uten slikt samtykke.

Forelder uten foreldreansvar

§47 i Barneloven beskriver rett til informasjon uten å ha foreldreansvar. Ved henvendelse fra denne forelderen har vedkommende rett til informasjon, men bare til opplysninger om barnet. Opplysninger kan holdes tilbake hvis de vurderes å kunne være til skade for barnet. Et avslag om opplysninger skal gjøres skriftlig. Det skal henvises til klageadgang. Forelderen må aktivt
henvende seg til skolen hver gang det ønskes opplysning om barnet.