Hvordan kan foreldre forebygge mot mobbing?

Man kan ikke arbeide i skippertak mot mobbing, man må forebygge hele tiden. Her er noen råd til deg som voksen om hvordan du kan være med å forhindre at mobbing oppstår.

VENNSKAP: Ved å arbeide for vennskap vil man få et annet fokus enn man gjør ved å vektlegge ordet mobbing. (Foto: colourbox.com)

Redselen for å stå alene og behovet for å være en del av et fellesskap er viktig for alle barn og unge, og de sosiale sammenhengene vi er en del av er med på å forme oss og vår identitet. Men behovet for å være en del av fellesskapet kan også føre til at barn og unge tar uheldige valg i samspill med andre for å sikre at de selv ikke havner utenfor.

Mobbing handler derfor ikke ene og alene om enkeltbarn, men om gruppen som helhet. Det er det systemet du innretter deg etter, de verdiene som gjelder, det du gjør for å være med som avgjør om en mobbekultur får utvikle seg. En utrygg barnegruppe er derfor ekstra utsatt.

Skal vi kunne forhindre at mobbing oppstår er det viktig at alle voksne er bevisste på dette, og sørger for at det er en trygg og forutsigbar stemning mellom barn, også på fritiden.

Snakk med barna!

Man kan ikke arbeide i skippertak mot mobbing, man må forebygge hele tiden. Helt fra barna er små må vi gi dem mot, tillit og selvverd og lære dem omsorg og respekt for andre.

Barna trenger også verktøy som; evne til refleksjon, forståelse av følelser og sosial kompetanse, slik at de står bedre rustet til å vite hva de skal gjøre om mobbingen rammer dem eller noen rundt dem. Barn som har slik kunnskap får lettere venner, og er bedre til å beholde dem. De har også lettere for å løse konflikter de er en del av.

Hjemmet er en viktig arena for å lære disse tingene. Snakk med barnet om handlinger og væremåter, følelser og hvordan mennesker skal behandle hverandre allerede fra 2-3-års-alderen. Hjelp barnet å sette seg inn i andres situasjon og se andres behov.

Når barnet deres kommer hjem og forteller om Petter som ikke fikk være med å hoppe strikk med Olivia og Muna i et friminutt, kan dette være en gylden anledning til å snakke med barnet om det som skjer:

 • Hva tenker du om det som skjedde?
 • Hvordan tror du Petter opplevde å bli holdt utenfor?
 • Hvorfor tror du Olivia og Muna gjorde det?
 • Hva kan du gjøre neste gang du ser en elev bli holdt utenfor leken?

Når dere tenker høyt sammen om slike situasjoner, kan barnet deres lettere sette seg inn i hvordan det er å bli satt utenfor, ikke ha venner og være litt annerledes, og det kan bidra til at barnet deres neste gang, kan gripe inn og støtte Petter eller andre som opplever noe liknende.

Les også: Tegn på at et barn mobbes

Voksne er rollemodeller

Hjemmet er et viktig sted for barna å lære sosial kompetanse. Dere som foreldre blir viktige rollemodeller for barna deres. Utviklingen av sosial kompetanse starter tidlig og utvikles over tid i nært samspill med dere som foreldre og andre barn.

Når dere som foreldre snakker positivt om andre, hjelper dere barnet deres til å utvikle gode sosiale ferdigheter. Ikke prat stygt om andre foran barna. Vær inkluderende, vis medmenneskelighet og toleranse. Lær barna konfliktløsning, å bruke språket til å formilde tanker og følelser. Vi kan også vise barna at det er lov til å feile og å si unnskyld.

Mobbing er alltid voksnes ansvar

Skal vi vinne kampen mot mobbingen krever det et tverrfaglig samarbeid, der ulike arenaer som skole, hjem og lokalmiljøet har en samordnet tilnærming til mobbing.

Ved å arbeide for vennskap vil man få et annet fokus enn man gjør ved å vektlegge ordet mobbing. Ved å gi elevene kunnskap om følelser og kommunikasjon, vil vi kunne bedre klassemiljøet og støtten overfor hverandre. Vi bør ha en mer ressursorientert tilnærming som fokuserer på hele elevgruppa, og elevene må selv delta aktivt i alle prosesser for å engasjere seg i arbeidet.

Selv om barna eier problemene, så må vi som voksne legge til rette for at sunne valg blir enkle valg for elevene. Vi som voksne må derfor tenke over ordene vi bruker og hva vi velger å gi oppmerksomhet. Mange barn vet mer om hvordan man mobber enn hvordan man inkluderer, rett og slett fordi det har vært snakket mer om hva man ikke skal gjøre enn hva man faktisk skal gjøre. En slik måte å jobbe på krever mer kunnskap og endring hos oss som voksne, og vi må gå foran som gode rollemodeller. Selv om mobbing er barnas problem, er det alltid vi voksne som har ansvaret.


Last også ned: Til deg som har et barn som blir mobbet

Noen tips

 • Bli kjent med andre foreldre! Når foreldrene kjenner hverandre blir risikoen for barna større
 • Ta opp spørsmål på foreldremøter og drøft sammen
 • Snakk om god nettoppførsel hjemme, om å sette grenser, være skeptisk og vise respekt
 • Lær barna at hvis de har noe stygt å si, skal de holde det inni seg
 • Start vennegrupper i regi av skolen eller foreldre
 • Gjør barna klar over at det å stenge noen ute, spre rykter o.l. også er mobbing og fortell dem hvor alvorlig det kan være
 • Informer barna om at mobbing gir konsekvenser og er straffbart når det fører til skade
Råd ved skolestart

Hjelp barnet ditt å få venner

Fra serien Psykologi for barn: Gjennom disse bøkene kan du hjelpe barnet å lære sosial kompetanse. Hva gjør man når det vanskelig for å få nye venner og lekekamerater?