Årsaker og ansvar

Årsakene til, og hvem som har ansvaret for, et utenforskap er gjerne mange og sammensatte. Likevel er det en klar tendens til at ungdommene i all hovedsak knytter utenforskapet sitt til faktorer ved seg selv.

Foto: iStock

Ungdommene oppgir mange ulike grunner til sitt utenforskap. Mest oppgitt er Psykiske problemer, At jeg føler meg annerledes og Manglende motivasjon/retning.

Det er et paradoks at annerledeshet oppgis av svært mange, samtidig med at mange i målgruppen også er komfortable med å være annerledes.

Over halvparten av ungdommene mener også at de selv har det største ansvaret for at de har havnet i et utenforskap. Det er gjennomgående i hele undersøkelsen at ungdommene knytter utenforskapet sitt til faktorer som ligger hos seg selv, både når det gjelder årsaker og løsninger, i langt større grad enn samfunnsmessige aspekter.

JEG HADDE IKKE LYST TIL Å GJØRE DET VANSKELIG FOR ANDRE. JEG VILLE IKKE PLAGE ANDRE MED MINE PROBLEMER. JEG FORTALTE DET IKKE TIL FORELDRENE MINE HELLER.

Komplekse årsaker

Selv om bare 6 prosent oppgir fattigdom som en årsak til sitt utenforskap, oppgir samtidig 29 prosent at de har vokst opp med dårlig økonomi. Vi ser også at ungdommene med utfordringer knyttet til psykisk helse i langt større grad har vokst opp i lavinntektsfamilier enn andre ungdommer.

2 prosent mener rusavhengighet hos foresatte er årsaken, samtidig som 12 prosent har vokst opp i en familie der en eller flere foresatte har vært rusavhengig.

  • 28 % har vokst opp med fysisk sykdom i nær familie
  • 25 % har vokst opp med psykisk sykdom i nær familie
  • 19 % vokst opp med at en eller flere foresatte har vært arbeidsledig eller trygdet
  • 16 % har vokst opp med en foresatt med eneforsørgeransvar
  • 11 % har vokst opp i en familie med vold
  • 34 % har vært utsatt for omsorgssvikt

Mens utenforskap i forskning og i samfunnsdebatten blant annet knyttes til årsakene over, opplever ungdommene altså selv i liten grad at det er derfor de står i et utenforskap. Samtidig ser vi at de som har opplevd flere av problemstillingene i løpet av oppveksten er de som har minst kontakt med samfunnet rund seg, og rapporterer mindre tilfredshet over egen tilværelse og liv.

Relatert

Skole

Svært mange av ungdommene forteller om en skole som sviktet da det gjaldt, men i noen tilfeller har også en lærer vært den ene som gjorde hele forskjellen.

Les om Skole

Familie

Ungdommene som står i et utenforskap har langt oftere enn andre vokst opp med negative situasjoner i familien. Samtidig ser vi at foreldre kan være en viktig ressurs på veien ut av utenforskapet.

Les om Familie

Bygd eller by

Utenforskap utspiller seg over hele landet, men det viser seg å være noen signifikante forskjeller på det å vokse opp i storby, by, eller i en bygd.

Les om Bygd eller by

Hvilket perspektiv?

Regjeringens perspektivmelding tar ikke hensyn til at en streng arbeidslinje langt på vei kan skade et økende antall barns fremtidsutsikter.

Les om Hvilket perspektiv?

Skjult eller åpent

Å dele situasjonen sin med noen kan være det første skrittet på vei ut av utenforskapet, likevel forsøker de aller fleste å skjule situasjonen sin for de nærmeste.

Les om Skjult eller åpent

Utenforskap hos barn og unge

Gjennom dybdeintervjuer, supplert av en kvantitativ undersøkelse har Voksne for Barn fått et unikt innblikk i hvordan unge som står i utenforskap har det.

Les om Utenforskap hos barn og unge