Barn og unge med funksjonsnedsettelse

Barn og unge med funksjonsnedsettelse møter utfordringer med deltagelse på en rekke arenaer, og nektes mange muligheter som andre tar for gitt.

I mange tilfeller utgjør dette diskriminering. Ikke minst manglende universell utforming er en alvorlig form for diskriminering som daglig møter mange barn og unge med funksjonsnedsettelse. Barn med funksjonsnedsettelser utsettes oftere for mobbing enn barn uten funksjonsnedsettelser.

Alle barn skal delta på alle arenaer det er naturlig å være for et barn, i barnehage, grunnskole og AKS / SFO. Alle barn skal ha mulighet til å oppleve mestring, lek og læring og sosial tilhørighet sammen med jevnaldrende. Barn med funksjonsnedsettelse må sikres like godt innhold i og kvalitet på utdanningen som andre. Foreldre med funksjonsnedsettelse skal ha rett til å følge opp sine barn på lik linje som andre foreldre.

Voksne for Barn mener

  • Regjeringen må utarbeide en opptrappingsplan for universell utforming av alle barnehager- og grunnskolebygg med tidsfrister og faste årlige bevilgninger. Arbeidet med universell utforming må forseres også på andre samfunnsarenaer, ikke minst kollektivtrafikken.
  • Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) må styrkes. Fritid- og samfunnsdeltagelse må vektlegges like mye som primære behov i tildelingen av BPA-timer.
  • Alle barn skal ha tilhørighet i en ordinær klasse. Individuelt tilpasset opplæring må, så langt mulig, skje i klassemiljøet.
  • All aktivitet og undervisning i skolen må tilrettelegges slik at alle skal kunne delta, og barn med funksjonsnedsettelser må ikke få opplæring av ufaglærte assistenter.
  • FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) bør inkorporeres i norsk lov, som ledd i å sikre bedre rettigheter for barn med funksjonsnedsettelser.