Et vingeklippet barnevern?

Advokat Geir Kjell Andersland, tidligere fylkesnemndsleder og regiondirektør i Bufetat, går i Klassekampen 20. april inn for at barnevernet skal miste tvangsmyndigheten. Vi er enige i Anderslands beskrivelse av problemet, men vil advare mot løsningen.

(Foto: unsplash.com/Markus Spiske)

Vi deler Anderslands bekymring for tilstanden i barnevernet. Kvaliteten på bistanden som gis til utsatte barn og familier er svært ujevn mellom ulike kommuner og ulike saksbehandlere. I dag kan ikke barn som lever i skadelige situasjoner forvente et barnevern som alltid er rustet til å hjelpe dem på en god og forsvarlig måte. Barn blir alt for sjeldent hørt. For ofte blir saker med behov for tiltak henlagt.

En etat som kan utøve så mye makt, må være bedre skikket til å ivareta det betydelige ansvaret denne makten medfører. Løsningen kan imidlertid ikke være å vingeklippe barnevernet. Å ta fra barnevernet retten til å bruke tvang ville være en fallitterklæring til skade for mange utsatte barn. Det er de grunnleggende problemene knyttet til kompetanse og rutiner i barnevernet som må løses.

Det er viktig å huske at barnevernets rett til å bruke tvang handler om en rekke ulike typer tiltak. Det kan handle om å akutt ta barnet ut av en skadelig situasjon, eller om å få gjennomført en helseundersøkelse for å se etter tegn til vold. Hvis det er snakk om et barn som er plassert i en barnevernsinstitusjon, kan det handle om kroppsvisitasjon ved mistanke om rusmidler, eller ransakelse av et rom for å finne gjenstander som brukes til selvskading. Bruk av tvang kan i flere situasjoner være livreddende. Barnevernsbarna har rett på lik omsorg som andre barn får. Noen ganger forutsetter det bruk av tvang.

Hvis alle slike situasjoner skulle forutsette involvering fra domstolene, ville det innebære vesentlig svekkede muligheter for barnevernet til å gripe inn til fordel for barn i en utsatt situasjon. Vi trenger gode rutiner ved bruk av tvang. Ikke minst er det viktig at barnet etter en tvangssituasjon følges godt opp, og det må være gode barrierer mot misbruk. Forslaget om å fjerne hele muligheten til tvangsbruk er vi imidlertid redd blir en avsporing på veien mot et barnevern til barns beste.

Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn
Silje Sveum, styreleder i Landsforeningen for barnevernsbarn