Fritid og fattigdom

Mer enn hvert tiende barn i Norge vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt, preget av både økonomisk utenforskap og det sosiale utenforskapet som gjerne følger med.

(Foto: unsplash.com/Kelly Sikkema)

For mange barn og unge er utestengelse fra fritidsaktiviteter en særlig vond del av oppveksten. Det er riktig å kalle det utestengelse: Når kostnadene er høye, familien ikke har råd og samfunnet ikke stiller opp, er det i realiteten lagd en effektiv barriere mot deltagelse. Resultatet blir at mange ikke deltar i aktiviteter klassekameratene er med på, og bruker oppveksten på å finne strategier for å skjule familiens fattigdom og egen opplevelse av ensomhet og skam.

Solberg-regjeringen innførte en prøveordning for såkalt fritidskort i utvalgte kommuner, med plan om nasjonal innføring i 2022. Ordningen var forankret i den norske modellen med universelle ordninger, og innebar at barn i alderen 6-18 år får 1000 kroner i halvåret til organiserte fritidsaktiviteter. Etter at Støre-regjeringen tilsidesatte planen om å gjøre ordningen nasjonal, har vi ventet på en avklaring av hva som skal bli erstatningen. Regjeringens nye konsept er «fritidskasser».

Så langt virker det som om de kassene vil være fylt med både uforutsigbarhet og ulikhet. Vi vil gå fra en ordning hvor alle barn får støtte til å delta i fritidsaktiviteter, til en ordning hvor det blir opp til kommunene å søke midler. Utsatte barn vil være prisgitt kommunenes vurderinger av hvordan ordningen skal være innrettet der de bor. Resultatet vil bli store lokale variasjoner, langt på vei preget av vilkårlighet. En universell ordning burde ha vært erstattet av en universell ordning. Mange barn i familier med behov for hjelp, vil trolig ikke motta støtte gjennom den nye ordningen. Vi trenger en ordning som er enkel å forstå, enkel å bruke og som treffer alle som trenger den.

Støre-regjeringen har bare hatt noen måneder på seg. Vi forventer at den vil skape en ordning som gir alle muligheten til å delta, heller enn å bli en ny kilde til ulikhet og avmakt.

Signe Horn, generalsekretær, Voksne for Barn

(Publisert i Vårt land 17. mars 2022)