Gransking av barnevernet

Barnevernet har det siste året fått kritikk for vedvarende kvalitetssvikt. Statens helsetilsyn mener svikten i barnevernet er så omfattende og alvorlig at omorganisering er nødvendig.

PROFITTFRITT BARNEVERN: De midler som Stortinget bevilger til barnevernet må komme barna til gode, skriver Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn.

Tekst: Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn Foto: Bo Mathisen

Kronikken ble publisert i Vårt land 02.09.2020

Helsetilsynet finner situasjonen i barnevernet så alvorlig at de er i tvil om at tiltakene som nå er iverksatt knyttet til kompetanseheving, styrket samarbeid mellom barnevernet og helsetjenesten og kvalitetsforbedring er tilstrekkelige.
De mange sakene mot Norge i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har ført til manglende tillit til barnevernet. Nestor i norsk barnevern dr. philos emerita Kari Killèn har pekt på at tiden nå er overmoden for at vi må få en ekstern gransking av barnevernet. Hun ønsker en kommisjon med mandat til å utrede det faglige innholdet, og hvordan fremtidenes barnevern/familievern skal organiseres. Voksne for Barn støtter initiativet fullt ut.

Granskning

Som et ledd i barnevernsreformen har regjeringen fremmet en lang rekke ulike høringsnotater og lovforslag de siste årene, noe som gjør det nesten umulig å få oversikt over et viktig, men svært komplisert område både for barn/ungdom og fagpersoner. Stortinget skal høsten 2020 ta stilling til et representantforslag om å nedsette et uavhengig granskningsutvalg for en helhetlig gjennomgang av barnevernet. Forslaget ble fremmet etter barneministerens redegjørelse i Stortinget i mai i år om situasjonen i barnevernet. Det har fått stor støtte både fra flere politiske partier og fra fagfeltet. Voksne for Barn ber regjeringen om å støtte forslaget.

Behov for å tenke nytt

Menneskerettigheter er av stor betydning for barn som mottar tjenester fra barnevernet. Mandat for en kommisjon må ta utgangspunkt i barnekonvensjonens bestemmelser om barns beste, barns rett til å gi uttrykk for sin mening, forebygging av misbruk og barn under offentlig omsorg. Voksne for Barn mener også at dagens praktisering av anbudskonkurranser ikke er egnet for å møte sårbare barns behov for trygghet og forutsigbarhet og bør erstattes av langsiktige driftsavtaler.

De midler som Stortinget bevilger til barnevernet – både til kommunalt og statlig barnevern – må komme barna til gode i et profittfritt barnevern uten kommersielle aktører.

Et granskningsutvalg bør både vurdere dette spørsmålet, og om fremtidens barnevern skal være en offentlig velferdstjeneste i likhet med helsetjenester for barn og unge i kommuner og på sykehus. Den sterke kritikken mot barnevernet viser at det et stort behov for å tenke nytt.

Relatert

Skole

Svært mange av ungdommene forteller om en skole som sviktet da det gjaldt, men i noen tilfeller har også en lærer vært den ene som gjorde hele forskjellen.

Les om Skole

Familie

Ungdommene som står i et utenforskap har langt oftere enn andre vokst opp med negative situasjoner i familien. Samtidig ser vi at foreldre kan være en viktig ressurs på veien ut av utenforskapet.

Les om Familie

Bygd eller by

Utenforskap utspiller seg over hele landet, men det viser seg å være noen signifikante forskjeller på det å vokse opp i storby, by, eller i en bygd.

Les om Bygd eller by

Hvilket perspektiv?

Regjeringens perspektivmelding tar ikke hensyn til at en streng arbeidslinje langt på vei kan skade et økende antall barns fremtidsutsikter.

Les om Hvilket perspektiv?

Skjult eller åpent

Å dele situasjonen sin med noen kan være det første skrittet på vei ut av utenforskapet, likevel forsøker de aller fleste å skjule situasjonen sin for de nærmeste.

Les om Skjult eller åpent

Årsaker og ansvar

Årsakene til, og hvem som har ansvaret for, et utenforskap er gjerne mange og sammensatte. Likevel er det en klar tendens til at ungdommene i all hovedsak knytter utenforskapet sitt til faktorer ved seg selv.

Les om Årsaker og ansvar