Gratis barnehage og gratis fulltidsplass i SFO / AKS

I Norge er barnehagedekningen høy, og vi har derfor en enestående mulighet til å benytte barnehagen som en arena for å sikre at barn får den hjelpen og støtten de trenger så tidlig som mulig.

Det er derfor vesentlig at barnehager er billigst mulig, slik at lav inntekt ikke blir en hindring for benyttelse av tjenesten. Gratis barnehage er også et viktig tiltak for å styrke økonomien til familier som allerede benytter seg av barnehagetilbudet selv om de har lav inntekt. God kvalitet og gratis barnehage er god og barnevennlig velferdspolitikk.

Barn og unge i utenforskap strever ofte med sosiale relasjoner og er ofte ensomme. Dette gjelder spesielt dem som har vokst opp i økonomisk utsatthet. Det er avgjørende med høy deltakelse i barnehage og SFO / AKS for å sikre at alle barn får samme mulighet til å utvikle en grunnleggende relasjonell kompetanse, og å skape nære relasjoner også utenfor hjemmet. Vi ser at barn som havner i utenforskap i liten grad har fått den hjelpen de har behov for, og at de som har blitt fanget opp har blitt det altfor sent. Tiltak for inkludering vil ikke ha effekt dersom de barna det gjelder ikke deltar på de aktuelle arenaene.

De seneste årene har småbarnsfamiliene fått en dårligere økonomi sett opp mot resten av befolkningen. Med gratis barnehage vil man delvis kunne kompensere for dette. Det er også behov for en reell mulighet for kontinuerlig opptak gjennom året. Det halvårlige opptaket skaper betydelige økonomiske utfordringer for mange familier.

Det er svært positivt at regjeringen har innført gratis kjernetid i SFO / AKS før første trinn, og at det er planlagt at dette skal utvides gradvis til og med fjerde trinn. Målet bør være gratis fulltidsplass. Ingen skal måtte gå hjem fordi familien har dårlig råd mens de andre har det gøy.

Voksne for Barn mener

  • Det må innføres gratis barnehage for alle og kontinuerlig opptak gjennom året.
  • Det må gradvis innføres gratis fulltidsplass på AKS / SFO for alle barn.