Haster med en krisepakke for sårbare barn

Koronakrisen rammer også barn og unge hardt, spesielt de mest utsatte. Voksne for Barn ber derfor regjeringen legge frem en krisepakke for de sårbare barna.

HASTER: Nå må regjeringen handle, sier Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn.

De siste ukene har det kommet på plass en lang rekke krisetiltak for banker, bedrifter og arbeidstakere som blir permittert. Det er på høy tid at regjeringen legger frem en krisepakke for barna, både dem som har det vanskelig hjemme, og de med familier som får det vanskelig økonomisk fremover.  

– Sykehusene som jobber med voldstilfeller har allerede slått alarm om at de ikke får inn like mange barn som de pleier, hjelpetelefonene for barn ser en drastisk økning, det samme gjør organisasjoner som deler ut mat til fattige familier. Nå må regjeringen handle, sier Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn.

Voksne for Barn mener derfor at både helsestasjoner, barnevern og krisesentre må styrkes, i tillegg til at politiet får økt sine ressurser til utsendelse av politiattester. Dette kan ikke gå på bekostning av barnas trygghet.

– I tillegg må det sikres at ansatte i skolen får nok tid til å følge opp barna som nå er hjemme, også utover det rent faglige. Læreren er en veldig viktig person i, og gjerne det ene bindeleddet samfunnet har inn i mange familier. Lærerne har kastet seg rundt, og gjør en kjempeinnsats, nå må samfunnet sikre at de får den støtten og tiden de har behov for, sier Horn.  

De yngste går under radaren

Voksne for Barn er aller mest bekymret for de yngste barna som ikke har mulighet til å ta kontakt med noen utenfor familien på egenhånd.

– Vi må være sikre på at helsestasjonene kan opprettholde driften, og at barnehagene i den grad det er mulig beholder en tett kontakt med familiene mens de holder stengt. Dersom man ser det vanskelig å ivareta barnas trygghet på denne måten bør det sterkt vurderes å åpne barnehagene igjen. I så fall må tilbudet være gratis, slik at foreldre som nå har mistet jobben ikke velger å holde barna hjemme av økonomiske årsaker, sier Horn.

Flere fattige barn

Arbeidsledigheten i Norge er nå rekordhøy, dette rammer også barn. Dessverre ser vi at de som rammes tyngst av permitteringer er lavtlønnsyrkene. Barnefattigdommen i Norge var allerede økende, og Voksne for Barn er redd dette vil gjøre problemet enda større, også på lengre sikt.  

– Å vokse opp i økonomisk utsatthet kan ha konsekvenser for resten av livet for et barn. Nå må regjeringen sørge for at NAV har ressurser til å oppfølge barns rettigheter om at deres behov også skal kartlegges. Vi vet det allerede er urovekkende mange avvik her, og nå som saker skal hurtigbehandler er jeg redd disse barna er dem som glipper først, sier Horn.

I dag varierer praksis stort mellom kommuner og bydeler, spesielt ved sosialhjelp, selv om lovverket er godt nok til å ivareta disse barna på en god måte. Voksne for Barn ber derfor regjeringen tydeliggjøre retningslinjene overfor kommunene, for å sikre at det ikke foregår avkortninger av barnetillegg, og at barnetrygden ikke regnes som inntekt ved sosialhjelp.

Øk barnetrygden  

Voksne for Barn ber også regjeringen se på en løsning for å indeksregulere barnetrygden minst ut 2020, og på sikt gjøre dette til en permanent løsning.

– Vi vet at langt flerre barn hadde vokst opp i fattigdom dersom barnetrygden hadde vært justert i takt med prisveksten, og mange flere familier vil havne i skjæringspunktet her i tiden som kommer. Vi vet ikke nøyaktig hvem som vil havne i en vanskelig økonomisk situasjon fremover, og hvor lenge dette vil vare, derfor er det viktig at foreldre har forutsigbare midler til å sikre barnas grunnleggende behov dersom situasjonen for familien endrer seg raskt, sier Horn.

Relatert

Gransking av barnevernet

Barnevernet har det siste året fått kritikk for vedvarende kvalitetssvikt. Statens helsetilsyn mener svikten i barnevernet er så omfattende og alvorlig at omorganisering er nødvendig.

Les om Gransking av barnevernet

Den hvite elefanten i klasserommet

Kritikken av livsmestring i skolen er betimelig, men kritikerne bommer på en ting: det er ikke livsmestring som er problemet, men de innholdsløse læreplanene og politikeres manglende forståelse av psykisk helse.

Les om Den hvite elefanten i klasserommet

Kan en pandemi være det som gir oss en bedre skole?

Norske lærere får velfortjent ros for å ha gått over til hjemmeundervisning over natten, men det har også satt søkelys på noen viktige utfordringer norsk skole har og som vi ikke må glemme når dette er over.

Les om Kan en pandemi være det som gir oss en bedre skole?

Krever beredskapsplan for barn og unge

Korona-krisen kan ha fått alvorlige konsekvenser for sårbare barn og unge, viser en ny rapport. Voksne for Barn krever at det utarbeides en beredskapsplan for barn.

Les om Krever beredskapsplan for barn og unge

Mer trygd til barna

Fattige norske barn legger seg sultne. De deltar ikke på gratis fotballtrening fordi de hverken har fotballsko eller busskort. Vi kan ikke fortsette å ignorere at fattige familier også trenger penger.

Les om Mer trygd til barna

Styrk innsatsen rundt utsatte barn og unge!

Barn, unge og deres foresatt formidler et tydelig ønske om at hjelpeapparatet, det være seg helsetjenester, skole, PPT og barnevern må jobbe bedre sammen når det er nødvendig.

Les om Styrk innsatsen rundt utsatte barn og unge!