Mobbing skader barn for livet. Derfor er på høy tid at vi alle får en ny forståelse av mobbing. Der vi jobber mot å forhindre at mobbing oppstår, i stedet for å fokuserer på hva vi skal gjøre når skaden allerede har skjedd.

10 ting du bør vite om mobbing

  1. Mobbing oppstår når barn ikke føler seg trygge i en gruppe. Voksne som vet hvordan man skaper en trygg gruppekultur er derfor det beste middelet mot mobbing.
  2. Mobbing kan gi alvorlige psykiske helseplager og redusert livskvalitet resten av livet.
  3. Mange barn vet mer om hvordan man mobber enn hvordan man inkluderer, rett og slett fordi det snakkes mer om hva man ikke skal gjøre, enn hva man faktisk kan gjøre.
  4. Alle barn ønsker å bli likt og gjør hva de kan for å oppnå det. Noen ganger fører det til mobbing. Barn trenger trygge voksne som kan veilede, og må få lære flere måter å bli likt på.
  5. Å snakke om barn som et offer eller en mobber vil bare forsterke deres følelse av å være nettopp det.
  6. Barn trenger hjelp til å forstå og få anerkjennelse for det de føler. Det kan gjøre det enklere å finne løsninger når barn trenger det som mest.
  7. Ved å lære barn og snakke om, og kjenne igjen egne følelser blir de flinkere til å lese og støtte andre som har det vanskelig. Slik hindrer man at mobbing oppstår.
  8. Barn som har lært mange ulike måter å håndtere problemer på, vil ha lettere for å finne en god løsning i vanskelige situasjoner.
  9. Et barn som har blitt mobbet vil føle seg utrygg lenge etter at faren er over, og vil trenge hjelp til å bygge opp selvfølelsen sin etterpå.


Barn trenger fellesskap

I dag går man ofte ut fra at grunnen til at noen mobber eller blir et offer for mobbing finnes hos det enkelte barn, og tiltak settes inn med utgangspunkt i det. Nyere forskning viser derimot at mobbing er langt mer komplekst enn dette.

Redselen for å stå alene og behovet for å være en del av et fellesskap er viktig for alle barn og unge, og de sosiale sammenhenger vi er en del av er med på å forme oss, og vår identitet. Men behovet for å være en del av fellesskapet kan også føre til at barn og unge tar uheldige valg for å sikre at de selv ikke havner utenfor.


Kulturer mobber, ikke enkeltelever

Mobbing handler ikke ene og alene om enkeltbarn, men om gruppen som helhet. Det er det systemet du innretter deg etter, de verdiene som gjelder,  og det du gjør for å få være med som avgjør om en mobbekultur får utvikle seg. En utrygg barnegruppe er derfor ekstra utsatt. Mobbing er ikke bare et resultat av enkeltelevers atferd, men voksne som ikke har kompetanse, eller har lagt nok vekt på å skape en positiv og inkluderende kultur i klassen og på skolen.

Vi må derfor dreie fokuset fra enkeltelever til skolen som helhet, og vurdere hver enkelt elevs handling som mer kompleks. Vi må se den enkelte elev som et resultat av samspill med andre elever. Vi må også forstå elevers handlinger som et resultat av andre sosiale og kontekstuelle påvirkningsfaktorer i samfunnet og på skolen.


Jobbe for vennskap

Skal vi vinne kampen mot mobbingen krever det en bred innsats, der ulike arenaer som skole, hjem og lokalmiljøet har en samordnet tilnærming til mobbing.

Ved å arbeide for vennskap vil man få et annet fokus enn man gjør ved å vektlegge ordet mobbing. Ved å lære elevene  om følelser og kommunikasjon, vil vi kunne bedre klassemiljøet og støtten overfor hverandre. Vi må fokuserer på hele elevgruppa, og elevene må selv delta aktivt i alle prosesser for å bli engasjert i arbeidet med å forhindre mobbing.


Mobbing er alltid voksnes ansvar

Selv om barna eier problemene, så må vi som voksne legge til rette for at sunne valg blir enkle valg. Vi som voksne må derfor tenke over ordene vi bruker og hva vi velger å gi oppmerksomhet. Mange barn vet mer om hvordan man mobber enn hvordan man inkluderer, rett og slett fordi det har vært snakket mer om hva man ikke skal gjøre enn hva man faktisk skal gjøre. En slik måte å jobbe på krever mer kunnskap og endring hos oss som voksne, og vi må gå foran som gode rollemodeller. Selv om mobbing er barnas problem, er det alltid vi voksne som har ansvaret.


Mobbing påvirker hele familien

Når et barn blir utsatt for mobbing, vil det påvirke hele familien. Støtte fra foreldrene kan virke beskyttende mot å utvikle psykiske plager hos barn som har opplevd mobbing. Derfor er det viktig at også foreldre får den hjelpen de har behov for.

Har du et barn som blir eller har blitt mobbet?

Ta kontakt med rådgiverne våre.
Det er anonymt, gratis, og finnes på flere språk.