Kan man lære seg å mestre livet?

Kan barn lære seg å mestre livet på en hensiktsmessig måte, og å fremme egen psykisk helse?

Skolens primæroppgave er å utdanne mennesker til å fungere i eget liv, jobb, i familien og i samfunnet. Da er det et tankekors at man til nå bare har lært barna hvordan de kan holde seg fysisk friske, og ikke psykisk.

Å lære livsmestring handler om systematisk utvikling av ferdigheter, på samme måte som i matematikk eller andre fag. 

På den ene siden handler livsmestring i skolen om bevisstgjøring rundt og øvelse på hvordan man kan møte og mestre ulike situasjoner i livet – at man får noen verktøy som ruster en til å fungere personlig, i samspill med andre og i møte med verden. På den andre siden handler det om at skolen som organisasjon må legge til rette for at elevene kan oppleve mestring, deltakelse og fellesskap. For å si det enkelt: Det hjelper lite å lære en elev teknikker for å bygge selvtillit hvis eleven opplever å ikke mestre skolefagene eller føler seg utenfor i klassen.

I Norge har over 700 skoler erfaring med det internasjonale livsmestringsprogrammet Zippys venner, som er tilrettelagt for norske forhold av Voksne for Barn. Forskning viser at barn som har deltatt i Zippys venner bruker bedre mestringsstrategier, har bedre faglig fungering og har mindre mobbing og et bedre psykososialt miljø i klassen. Dette viser at et systematisk og målrettet arbeid med elevenes ferdigheter innen livsmestring i skolen virker. 

Men skal man lykkes må det må jobbes helhetlig og helsefremmende med psykisk helse og psykososialt miljø i skolen. Det er viktig at skolen fokuserer på tiltak som fremmer god psykisk helse for alle elever, samtidig som man har et godt fungerende sikkerhetsnett for de som trenger mer.