Landsmøteuttalelser 2021

På landsmøtet 2021 vedtok Voksne for Barn to uttalelser, som du kan lese her.

Utenforskap

Det å være en del av fellesskapet er avgjørende for barn og unge. Å stå utenfor har store konsekvenser her og nå, men vil også påvirke barn for resten av livet. Norge er det landet i Norden med størst frafall i skolen, antall barn som vokser opp i fattigdom er tredoblet de siste 20 årene, stadig flere barn og unge oppgir at de har psykiske helseplager, og selv om vi har hatt søkelys på mobbing i mange år nå, så går ikke tallene ned.

Vi har mye kunnskap om risikofaktorene for at et barn skal falle utenfor, men vi klarer sjelden å forhindre at det skjer. Derfor kreves det tydeligere og mer konkrete grep for å både forebygge utenforskap, og for å hente folk tilbake igjen etter at de har falt utenfor.

Voksne for barn krever:

  • At barnetrygden må indeksreguleres for alle barn, og holdes utenfor beregningsgrunnlag for sosiale stønader.
  • Barnehage og SFO må gjøres gratis for alle
  • At fritidskortet innføres i alle kommuner og at ordningen styrkes med å dekke kostnader knyttet til utstyr og transport
  • Laget rundt læreren må styrkes. Det bør utarbeides en juridisk bindende bemanningsnorm for skolehelsetjenesten på minimum ett årsverk per:
    – 150 elever i grunnskolen
    – 400 elever på videregående skole

Psykisk helse og livsmestring

Emosjonell kompetanse er grunnstenen i en god psykisk helse, og dette kan læres. Gjort på en systematisk og gjennomgående måte vil det kunne gi store positive utslag, ikke bare på helsebudsjettet, men på alt fra arbeidsdeltakelse til kriminalitetsstatistikk, skilsmissestatistikk og familievoldsstatistikk.

Å lære barn om følelser kan høres banalt ut. Men det mange ikke vet er at noe så enkelt, kan være en del av løsningen på mange av de utfordringene samfunnet vårt står overfor i dag

Psykiske lidelser koster samfunnet vårt 50 % mer enn all kreftsykdom, 50 % mer enn all hjertesykdom, står for 40 % av sykefraværet og 40 % av uføretrygdkostnadene. Psykiske plager og lidelser er også det viktigste helseproblemet blant barn og unge i Norge i dag.

Fagfornyelsen skulle implementere livsmestring som et fagovergripende område, men har blitt gitt for lite plass i kompetansemålene i de nye læreplanene. Ambisjonen om å sette elever fullt ut i stand til å reflektere over egne og andres følelser oppnås ikke igjennom vage mål for elever i enkelttrinn, men krever mer gjennomgående og målrettet innsats over hele skoleløpet.

Voksne for barn krever:

  • Livsmestring må mer gjennomgående inn i kompetansemålene i grunnskoleløpet